DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(32).2018.176516

Інституціональна теорія як прояв європейських традицій плюралізму в сучасній економічній науці

Сергій Колодій, Світлана Колодій

Анотація


Присвячено  розглядові  теоретичних  основ  інституціональної  економічної теорії,  які  підкреслюють  особливості  сучасного  розвитку  економічної  науки  в  Європі  та  світі. Висвітлено тенденції розвитку сучасної економічної науки і визначено ознаки, характерні для економічної теорії на цьому етапі. Відокремлено та описано базові економічні категорії,  що  становлять  теоретичне  ядро сучасного інституціоналізму.

Ключові слова


сучасна економічна наука; плюралізм; інституціональна економічна теорія; новий інституціоналізм; неоінституціоналізм; інститут; інституціональне середовище; трансакційні витрати; інституціональні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolodii, S. K. (2018). Ohliad bazovykh teoretychnykh kontseptsii derzhavnoho rehuliuvannia dokhodiv naselennia [Overview of basic theoretical concepts of state household income regulation]. Finansovyi prostir — Financial space, 3, 131—138. Retrieved from http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1803/wholetext. pdf [in Ukrainian].

Schoterr, A. (1981). The Economic Theory of Social Institutions. Сambridge.

Nureev, R. M. (2005). Teoriya obshchestvennogo vybora [Theory of public choice]. Moscow: Izd. dom GU VShE [in Russian].

Nort, D. (2000). Instytuty, instytutsiini zminy ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. Kiev: Osnovy [in Ukrainian].

Khodzhson, Dzh. (1997).Zhiznesposobnost' institutsional'noy ekonomiki [The viability of institutional economics]. Evolyutsionnaya ekonomika na poroge XXI veka. Doklady i vystupleniya uchastnikov mezhdunarodnogo simpoziuma (рр. 29—74). Moscow: Yaponiya segodnya [in Russian].

Oleynik, A. N. (2000). Institutsional'naya ekonomika [Institutional economy]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Tambovtsev, V. L. (2001). Institutsional'nyy rynok kak mekhanizm institutsional'nykh izmeneniy [Institutional market as a mechanism for institutional change]. Obshchestvennye nauki i sovremennost'— Social Sciences and Modernity, 5, 25—38 [in Russian].

Nort, D. (1997). Instituty, institutsional'nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. Moscow: Nachala [in Russian].

Nort, D. (1993). Instituty i ekonomicheskiy rost: istoricheskoe vvedenie [Institutions and Economic Growth: A Historical Introduction]. THESIS, 1 (2), 69—91[in Russian].

Nort, D. (1993). Instituty, ideologiya i effektivnost' ekonomiki [Institutions, ideology and economic efficiency]. Ot plana k rynku. Budushchee postkommunisticheskikh respublik — From plan to market. The future of the post-communist republics, 307—319 [in Russian].

Auzan, A. A. (Ed.) (2006). Institutsional'naya ekonomika: novaya institutsional'naya ekonomicheskaya teoriya [Institutional Economics: New Institutional Economic Theory]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Tambovtsev, V. (2010). Vozniknovenie institutov: metodologo-individualisticheskiy podkhod [The emergence of institutions: methodological and individualistic approach]. Voprosy ekonomiki — Economic issues, 7, 84—98 [in Russian].

Veblen, T. (1984). Teoriya prazdnogo klassa [Theory of the idle class]. Moscow: Izdatel'stvo «PROGRESS» [in Russian].

Uil'yamson, O. I. (1996). Ekonomicheskie instituty kapitalizma. Firmy, rynki, «otnoshencheskaya» kontraktatsiya [The economic institutions of capitalism. Firms, markets, "relative" contracting]. Sankt-Peterburh: Lenizdat [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.