DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(32).2018.176523

Innovative Activity Of The Enterprise In The Financial Safety System Management Of The Enterprise

T.V. Novikova, M.V. Pashkevych

Анотація


This article discusses the problems of  innovation  in  the  enterprise  in  the  financial security management system. Analyzed  the  theoretical  and  methodological provisions  and  approaches  to  innovation  in  the inancial  security  management  of  PJSC  «Kharkiv Biscuit Factory». Identified and justified the need for the concept, the  role  and  importance  of  innovation  in  the financial  security  management  system  of  the enterprise,  and  the  main  factors  that  affect  it,  as well as the introduction of the main ways to improve innovation  to  ensure  the  financial  security  of  the enterprise.

Ключові слова


innovative activity; financial security of the enterprise; innovations; innovation development; enterprise

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilenko, V. O. (2005). Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom [Anticrisis management of the enterprise]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Vesnin, V. R. (2014). Strategicheskoye upravleniye [Strategic Management]. Moscow: Prospect [in Russian].

Voloshin, V. I., & Karkavchuk, V. V. (2012). Systemnyy pidkhid do analizu ta zabezpechennya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [System approach to the analysis and provision of financial security of the enterprise]. nbuv.gov.ua. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ prvs/2012_1/2012_1/073.pdf [in Ukrainian].

Kanushchak, T. V., & Hanuschak, T. V. (2012). Metody otsinky finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Methods of assessing financial security of an enterprise]. archive.nbuv.gov.ua. Retrieved from http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2012_2/146-150.pdf [in Ukrainian].

Hollyak, Yu. B. (2006). Innovatsiini peretvorennia ukrainskoi ekonomiky v konteksti mizhnarodnoi konkurentsii[Innovative transformations of the Ukrainian economy in the context of international competition]. Aktualni problemy ekonomiky — Actual problems of the economy, 7 (61), 43—55 [in Ukrainian].

Goncharenko, L. P. (2013). Management of investments and innovations [Investment and Innovation Management]. Moscow: KNORUS [in Russian].

Hospodars᾿kyy kodeks Ukrayiny [Commercial Code of Ukraine]. (2003, January 16). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny — Official Bulletin of Ukraine, 11, Art. 462 [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt PAT «Kharkivs᾿ka biskvitna fabryka» [Official site of PJSC «Kharkiv biscuit factory»]. (n. d.). biscuit.com.ua. Retrieved from http://www.biscuit.com.ua/ua [in Ukrainian].

Petrova, I. L., Shpileva, T. I., & Sysolina, N. P. (Ed). (2010). Innovatsiyna diialnist: stymuly ta pereshkody [Innovative activity: incentives and obstacles]. Kyiv: Dorado [in Ukrainian].

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrayiny № 996–XIV vid 16.07.1999 [Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine № 996-XIV of 16.07.1999]. rada. gov.ua. Retrieved from www.rada.gov.ua [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.