DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(32).2018.176537

The Influence Of Inflation On The Vital Activity Of A Society In The Conditions Of A Dynamically Developing Economy

Dj. Zaynalov, S. Aliyeva

Анотація


In  this  article,  the  authors  show   the  consumer  price  index  (CPI)  as  the  main  indicator of inflation in the consumer sector of the counry. It is noted that in dynamically developing conditions, inflation is most clearly expressed and determined by the increase in prices. The  scheme  for  calculating  the  consumer  price index  and  inflation  index  through  the  relationship between them is shown and justified.

Ключові слова


inflation; consumer price index; livelihoods of the population; factors of inflation

Повний текст:

PDF

Посилання


Jumayev N. X. O’zbekistonda valyuta munosabaltlarini tartibga solish metodologiyasini takomillashtirish : мonografiya / N. X. Jumayev. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2007. — P. 28—38; 87—96.

Nabixodjayev A. Sistema pokazateley i indeksov sen. Uchebnoye posobiye / A. Nabixodjayev, S. Chepel, Kh. Khuzhakulov MV i SSO RUz. — Toshkent : «Iqtisod-Moliya», 2011. — 112 p

Khojaniyazov E. S. Sushnost’ i puti snijeniya inflyatsii v O’zbekistane [Electronic resource] / E. S. Khojaniyazov // Molodoy ucheniy. — 2016. — № 12. — P. 1515—1517. — Available at : https://moluch. ru/archive/116/31924.

Zaynalov Dj. R. Strategiya borbi s inflyaciei / Dj. R. Zaynalov, S. S. Alieva // Materiali professorsko-prepodavatelskoi nauchno-prakticheskoy konferencii «Hizmat kursatish sohasining rivojlanish muammolari» (April 25—30, 2013). — Samargand : SamIES, 2013. — P. 21—25.

Inflation in Uzbekistan 2017: Analysis of the Consumer Price Index [Electronic resource]. — Available at : https://finansist.uz/inflation-cpi-uzbekistan-2017-2018.

Data of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource]. — Available at : https://www.mf.uz (The date of the appeal is 25/11/2018).

Data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource]. — Available at : https://www.stat.uz (The date of the appeal is 11/09/2018).

Data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan for the first 9 months of 2018 [Electronic resource]. — Available at : https://www.stat.uz (The date of the appeal is 02/12/2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.