DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(31).2018.176556

Іноземні інвестиції − важливий фактор підвищення конкурентоспроможності та ефективності економіки України

Ганна Карчева, Ольга Галицька

Анотація


Розглянуто  теоретичні  i  практичні аспекти стимулювання надходжень іноземних  інвестицій  в  Україну  та  поліпшення  їх використання  з  метою  підвищення  конкурентоспроможності та ефективності економіки, забезпечення її стабільного розвитку. Доведено, що несприятливий інвестиційний клімат, низькі темпи економічного зростання, високі  інвестиційні  ризики  стримують  надходження  іноземних  інвестицій  в  Україну.  Досліджено роль іноземних інвестицій у розвитку країн-реципієнтів  залежно  від  обраної  моделі економічного розвитку. За допомогою побудованих економетричних моделей  установлено,  що  економіка  України розвивається за екзогенною моделлю залежного розвитку. Обгрунтовано, що важливу роль у розвитку економіки  України  відіграють  іноземні  інвестиції,  обсяг  яких  значною  мірою  залежить  від величини експорту, ВВП і динаміки валютного курсу.

Ключові слова


іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість; економетричні моделі; міжнародні рейтинги; конкурентоспроможність; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Karcheva, H. T., Smovzhenko, T. S., & Mishchenko, V. I. (et al.). (2016). Efektyvnist ta konkurento-spromozhnist bankivskoyi systemy Ukrayiny [Efficiency and competitiveness of the Ukrainian banking system]. H. T. Karcheva (Ed.). Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» [in Ukrainian]

Pustovoyt, O. V. (2017). Ekonomichne zrostannya Ukrayiny: Problemy ta mozhlyvosti pryskorennya [Ukraine’s Economic growth: problems and abilities of acceleration]. Ekonomika i prohnozuvannya — Economy and Forecasting, 4, 71—92 [in Ukrainian].

Karcheva, H. T. (2012). Efektyvnist funktsionuvannya ta perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny [Efficiency of functioning and prospects of development of the banking system of Ukraine ]. Kyiv: NAN Ukrayiny. Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya [in Ukrainian].

Sarkysyan, R. A., & Volhyna, N. A. (2015). Opyt yzuchenyya pryamykh ynostrannykh ynvestytsyy v Armenyy [Experience of studying foreign direct investment in Armenia]. Vestnyk RUDN, ser. «Ekonomika» — RUDN Bulletin, Economy ser., 4, 18— 25 [in Russian].

Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic freedom and growth: New evidence from Latin America. European Journal of Political Economy, 19 (3), 529—545.

Leontev, V. (1990). Tempy dolgovremennogo ehkonomicheskogo rosta i perevod kapitala iz razvityh v razvivayushchiesya strany [The pace of long-term economic growth and the transfer of capital from developed to developing countries]. Moscow: Polytyzdat [in Russian].

Balatskyy, E. (2001, May 1). Inostrannye investicii i ehkonomicheskij rost: teoriya i praktika issledo-vaniya [Foreign investment and economic growth: theory and practice of research]. Kapital strany — Country capital. Retrieved from http://kapital-rus.ru/articles/article/inostrannye_investicii [in Russian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny (n. d.). Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy 2010—2016 [Investments in Ukraine’s foreign economic activity for 2010—2016]. Retreieved from http:// www.ukrstat.gov.ua [in Russian].

Belinska, S. M., & Tokar, M. A. (2015). Mekhanizm formuvannya investytsiynoho seredovyshcha [The mechanism of formation of the investment environment]. Efektyvna ekonomika — Effective economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Redzyuk, E. V. (2017). Pryami inozemni investytsiyi: mozhlyvosti dlya produktyvnoho ekonomichnoho zrostannya [Direct foreign investment: opportunities for productive economic growth]. Finansy Ukrayiny — Finance of Ukraine, 3, 96—110 [in Ukrainian].

Treytyakova, E. V. (2017). Pryamye inostrannye investicii: ocenka privlecheniya v Respubliku Belarus' [Foreign direct investment: an assessment of attracting to the Republic of Belarus]. Vestnyk HHTU ym. P. O. Sukhoho — Bulletin of the GSTU named after. P. O. Sukhoi, 3, 75—83 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.