DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(31).2018.176562

Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу

Ганна Лютова, Оксана Атамась

Анотація


Розглянуто наявні підходи до класифікації  основних  засобів  підприємств,  узагальнено і систематизовано класифікацію та запропоновано  систему  групування  на  рахунках  бухгалтерського  обліку  інформації  про  виробничі та невиробничі основні засоби

Ключові слова


основні засоби; класифікація основних засобів; аналіз; виробнича потужність підприємства; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Ministerstvо finansiv Ukrainy. (2000). P(S)BO 7 «Osnovni zasoby»: zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.04.2000 № 92 [«Fixed assets»: approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 27.04.2000 № 92]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy — Official Bulletin of Ukraine, 21. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2011). Podatkovyi kodeks Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 [The Tax Code of Ukraine № 2755-VI dated 02.12.2010]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 13—14, 15—16, 17. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Dombrovska, N. R. (2012). Ekonomichna sutnist osnovnykh zasobiv ta yikh klasyfikatsiia [Economic essence of fixed assets and their classification]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 9 (1), 340—349 [in Ukrainian].

Radzyvyliuk, Yu. V. (2010). Osoblyvosti klasyfikatsii osnovnykh zasobiv na promyslovykh pidpryiem -stvakh [Features of the classification of fixed assets at industrial enterprises]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 7 (3), 64—68 [in Ukrainian].

Katsevych, V. K. (2011). Osnovni zasoby: kharakterystyka ta klasyfikatsiia [Fixed assets: characteristics and classification]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 8, 230—236 [in Ukrainian].

Yaremenko, L. M. (2015). Teoretychni pidkhody do sutnosti ta klasyfikatsii osnovnykh zasobiv [Theoretical approaches to the essence and classification of assets]. Ekonomichnyi visnyk universytetu —Economic Bulletin of the University, 27 (1), 144—148 [in Ukrainian].

Ospishchev, V. I., & Yeremiia, Ye. Ye. (2010). Suchasnyi pidkhid do klasyfikatsii osnovnykh zasobivna pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Modern approach to the classification of fixed assets at retail enterprises]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh — Economic strategy and prospects of trade and services development, 1, 146—152 [in Ukrainian].

Yermak, O. I. (2008). Finansovyi oblik — I (oblik aktyviv) [Financial accounting — I (asset accounting]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo» [in Ukrainian].

Lyshylenko, O. V. (2009). Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kyiv: Vyd-vo «Tsentr uchbovoi literatury» [in Ukrainian].

Tkachenko, N. M. (2013). Bukhhalterskyi (finansovyi) oblik, opodatkuvannia i zvitnist [Accounting (financial) accounting, taxation and accounting]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

Krupka, Ya. D., Zadorozhnyi, Z. V., & Mykytiuk, N. Ya. (et al.). (2013). Finansovyi oblik [Financial Accounting]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Kundria-Vysotska, O. P. (2012). Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting financial accounting] . Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Maliuha, N. M., & Zelenina, O. O. (2009). Obiekty bukhhalterskoho obliku zghidno z Planom rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstva i orhanizatsii [Accounting objects in accordance with the Plan of accounting of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Kafka, S. M. (2013). Osnovni zasoby: klasyfikatsiia dlia tsilei obliku [Fixed assets: classification for ac counting purposes]. Visnyk ZhDTU — Journal of ZHDTU, 1 (63), 87—92 [in Ukrainian].

Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy DK 013-97 «Klasyfikatsiia osnovnykh fondiv» vid 19.08.1997 № 507 [State Classifier of Ukraine DK 013-97 «Classification of fixed assets» of 19.08.1997 № 507]. search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN678.html [in Ukrainian].

Ministerstvo finansiv Ukrainy. (2011). Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 «Osnovnizasoby» [International Standard of Accounting 16 «Fixed Assets»]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014 [in Ukrainian].

Yuhas, E. (2011). Ekonomichna sutnist ta klasyfikatsiia osnovnykh zasobiv pidpryiemstva [Economic essence and classification of fixed assets of the enterprise]. Ekonomichnyi analiz — Economic analysis, 9, 1 [in Ukrainian].

Moshenskyi, S. Z., & Oliinyk, O. V. (2007). Ekonomichnyi analiz: pidruchnyk dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Economic analysis: a textbook for students of economic specialties of higher educational institutions]. F. F. Butynets (Еd.). Zhytomyr: PP «Ruta» [in Ukrainian].

Kindratska, H. I., Bilyk, M. S., & Zahorodnii, A. H. (Ed.). (2008). Ekonomichnyi analiz — Economic analysis. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.