DOI: https://doi.org/10.18371/fp.1(33).2019.177114

Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти

Лариса Чабак

Анотація


Головною ідеєю статті є визначення необхідності формування кроскультурної компетентності здобувачів вищої економічної освіти. В статті досліджено, що кроскультурна компетентність є складовою частиною професійної компетентності, яка формується в процесі вивчення іноземної мови. Автор наголошує на нерозривному зв’язку іноземної мови та культури іншої країни.

Ключові слова


кроскультурна компетентність; компетенція; міжкультурне спілкування; комунікативна культура; полікультурний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemenenko T.M. (2009). Deiaki problemy navchannia efektyvnoho spilkuvannia inozemnoiu movoiu. [Some problems of learning effective foreign language communication]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky –Teaching languages at higher educational institutions at present stage. Intersubject links: Journal. Kharkiv, №14, pp. 32-39. [In Ukrainian].

Horina Zh.D. (2009). Aksiolohichni aspekty mizhkulturno-komunikatyvnoi kompetentnosti. [Axiological aspects of intercultural and communicative competence]. Pedagogichni nauky`: teoriya, istoriya, innovacijni texnologiyi nauk – Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies of Sciences. Journal. № 1, pp. 340. [In Ukrainian].

Grinkevich T. (2006). Personality in multicultural society. Inozemni movy v navchalnykh zakladakh – Foreign languages in educational institutions. № 2, pp. 102-105. [In English].

Kovalenko O. (2006). Polityka ta praktyka vykladannia v umovakh sotsiokulturnoho rozmaittia. [Politics and practice of teaching in the conditions of socio and cultural diversity]. Inozemni movy v navchalnykh zakladakh –Foreign languages in educational institutions, № 5, pp. 10-12. [In Ukrainian].

Nikolaeva S.Y. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu. [Objectives of teaching foreign languages in terms of competency approach]. Inozemni movy – Foreign languages, № 2, pp. 11-17. [In Ukrainian].

Sura N. A (2003). Inshomovna profesiina kompetentnist: holovni pryntsypy ta komponenty protsesu navchannia profesiino oriientovanoho spilkuvannia. [Foreign-language professional competence: the main principles and components of the learning process of professionally oriented communication]. Journal of Taras Shevchenlo National University of Luhansk. № 4 (60), pp. 190–192. [In Ukrainian].

Tinkałuk O. (2008). Sutnist i struktura inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv nemovnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv. [The essence and structure of foreign language communicative competence of students of non-language specialties of higher educational institutions]. Journal of Lviv University. Pedagogical Series. (Vol.24), pp. 53–63. [In Ukrainian].

Chabak L.I. (2016). Formuvannia interkulturnoi kompetentnosti studentiv nemovnykh zakladiv osvity u protsesi navchannia inshomovnoho spilkuvannia. [Formation of intercultural competence of students of non-language educational institutions in the process of teaching foreign language communication]. Mizhnarodne spivrobitnytstvo dlia lokalnoho rozvytku– International cooperation for local development: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Kramatorsk, October 26, 2016). (Vol.1), Vinnytsya: LLC "Nilan-LTD", pp. 144-149. [In Ukrainian].

Shavkun I.G. (2009). Kroskulturna komunikatsiia yak skladova suchasnoi menedzhment-osvity. [Cross-cultural communication as a component of modern management education]. Kulturolohichnyi visnyk nyzhnoi Naddniprianshchyny , pp. 115-117. [In Ukrainian].

Yudina O.V. (2009) Systema vprav dlia navchannia maibutnikh menedzheriv mizhkulturnoho spilkuvannia nimetskoiu movoiu. [System of exercises for training future managers of intercultural communication in German]. Inozemni movy – Foreign languages, № 2, pp. 35-39. [In Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.