Шляхи подолання асиметрії інформації між основними контрагентами страхових компаній

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190151

Ключові слова:

асиметрія інформації, страховик, страхувальник, теорія скринінгу, теорія ринкових сигналів, інфраструктура страхового ринку

Анотація

У статті досліджено існуючі підходи протидії проблемам, пов’язаним із асиметрією інформації. Для страхових компаній запропоновано розділити шляхи подолання цієї асиметрії на дві групи залежно від специфіки конфлікту інтересів, що виникає між її основними стейкхолдерами. Розкрито шляхи подолання асиметрії інформації між страховиком та страхувальником, менеджментом страхової компанії, її власниками та кредиторами.

Посилання

Akerlof George, A. (1970). The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500.

Materialy vystupu Dzh. Stihlitsa pry oderzhanni Nobelivskoi premii z ekonomiky 8 hrudnia 2001 roku u skorochenomu vyhliadi [Materials of J. Stiglitz's speech at the Nobel Prize in Economics]. ufin.com.ua. Retrieved from: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/poradnyk/154.htm [in Ukrainian].

Kovalska, K. (2011). Sutnist i osoblyvosti upravlinnia konfliktamy interesiv u korporatsii [The essence and features of managing conflicts of interest in the corporation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka «Ekonomika» - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Economics. 121-122, 86-89 [in Ukrainian].

Kravchuk, H.V., Shevchuk, V.I. & Plastu,n O.L. (2013). Borotba z informatsiinoiu asymetriieiu yak vazhlyva skladova zabezpechennia finansovoi bezpeky [Fight against information asymmetry as an important part of ensuring financial security]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu - Bulletin of Chernihiv State Technological University. 1 (64), 213-220 [in Ukrainian].

Ohiienko, V.I. & Luniakov, O.V. (2012). Asymetriia informatsii v investytsiinykh protsesakh [Asymmetry of information in investment processes]. Aktualni problemy ekonomiky - Current problems of the economy. 1 (127), 320-334 . [in Ukrainian].

Matseliukh, N.P. (2013). Asymetriia informatsii, yak faktor dysbalansiv tsinoutvorennia na finansovomu rynku: teoretychnyi aspekt [Information asym-metry as a factor in financial market imbalances: a theoretical perspective]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy - Collection of scientific papers of the National University of the State Tax Service of Ukraine. 2, 88-95 [in Ukrainian].

Pryz, O.V. (2014). Asymetrychnist informatsii v hlobalnii ekonomitsi [Asymmetry of information in the global economy]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Menedzhment innovatsii» - Bulletin of Dnipropetrovsk Univer-sity. Innovation Management Series. 3, 69-73 [in Ukrainian].

Yurkevych, O.M. & Vlasova, I.V. (2016). Asymetriia informatsii v doslidzhenni informatsiinoi prozorosti finansovykh ustanov [Information asym-metry in the study of information transparency of financial institutions]. Innovatsiini napriamky rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy: zbirnyk materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. - Proceedings of the 3th Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: Innovatsiini napriamky rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy. (pp. 398-401). Kyiv: KT «Zabielina-Filkovska T.S. i kompaniia Kyivska notna fabryka» [in Ukraini-an].

Voblyy, K.G. (1993). Osnovy ekonomii strakhovaniya [Fundamentals of Insurance Economics]. Moskva: Izd. tsentr «Ankil». Pererab. versiya truda akad. K.G. Voblogo, izd. v 1925 g. [in Russian].

Brigkhem, Yu. & Erkhardt, M. (2009). Finansovyy menedzhment [Financial management] (10th ed.) (E.A. Dorofeeva, Trans.). Sankt-Peterburg: Piter [in Rus-sian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-11