DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153

Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств»

Вікторія Бойко, Людмила Бойко

Анотація


У статті досліджено сучасне бачення поняття конкурентоспроможності аграрних підприємств. Визначено показники, які впливають на конкурентоспроможність аграрного підприємства. Розглянуто зовнішні та внутрішні чинники, які використовують для оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Визначено актуальні проблеми забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Ключові слова


Конкуренція; конкурентоспроможність; аграрне підприємство; конкурентне середовище; конкурентні позиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter, М. (2001). Konkurentsiya [Competition]. Moskva: Vil’yams, 425.

Ilin, V.Yu. & Ilina, O.V. (2016). Konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpry-iemstv na investytsiino-innovatsiinykh zasadakh v umovakh hlobalizatsii: mon-ohrafiia [Competitiveness of agrarian enterprises on investment and innovative ba-sis under conditions of globalization]. K.: NNTs «ІАЕ» [in Ukrainian].

Stakhiv, О.A. & Adamchuk, T.L. (2017). Faktory konkurentospromozhnosti silskohospodarskoho pidpryiemstva [Factors of competitiveness of an agricul-tural enterprise]. Ekonomika i suspilstvo - Economy and society, №12, 360-365 [in Ukrainian].

Kachmaryk, Ya.D. & Cherhava, K.Yu. (2010). Konkurentna perevaha yak chynnyk zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva [Competitive ad-vantage as a factor of ensuring efficient activity of an enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, Vyp. 2015, 196-200 [in Ukrainian].

Vinichenko, I.I. & Makhovskyi, D.V. (2013). Konkurentospromozhnist ah-rarnykh pidpryiemstv: stan i perspektyvy [Competitiveness of agrarian enter-prises: conditions and prospects]. Ahrosvit – Agroworld, № 21, 10-13 [in Ukrain-ian].

Yermakov, O.Yu. & Yesaulov, V.A. (2016). Konkurentospromozhnist silsko-hospodarskykh pidpryiemstv na rynku produktsii roslynnytstva [Competitive-ness of agricultural enterprises at the market of plant products]. Bioekonomika i ahrarnyi biznes - Bio-economics and agrarian business, №247, 130-141 [in Ukrainian].

Sitkovska, A.O. (2013). Konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh pohlyblennia yevrointehratsiinykh vidnosyn [Competitiveness of agrarian enterprises under conditions of intensive euro-integration relationships]. Investytsii: praktyka ta dosvid - Investments: practice and experience, 8/20, 38-40 [in Ukrainian].

Shvets, Yu.A. & Butenko, A.A. (2017). Analiz konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: osnovni problemy ta perspektyvy rozvytku [Analysis of competitiveness of agricultural enterprises: basic problems and pro-spects of development]. Visnyk ZhDTU. Seriia: ekonomika, upravlinnia ta admin-istruvannia - Bulletin of ZHSTU: economics, management and administration, №2(80), 49-53 [in Ukrainian].

Markina, I.A., Varaskina, O.V. (2018). Kliuchovі aspekty formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv ahroprodovolchoi sfery [Key aspects of the formation of competitiveness of enterprises in agro-food industry]. Visnyk KhNTU silskoho hospodarstva im. P. Vasylenka [Bulletin of KhNTU of agriculture named after P. Vasylenko], №193, 47-56 [in Ukrainian].

Kyrylov, Yu.Ye. (2016). Rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky v umo-vakh hlobalizatsii [The development of agrarian sector of economy under condi-tions of globalization]. Ekonomika APK - The Economy of AIC, 5, 23-29 [in Ukrainian].

Hranovska, V.H. (2018). Formuvannia instytutsiinoho mekhanizmu zab-ezpechennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [The formation of an institution mechanism of ensuring competitiveness of agrarian enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific bulletin of Uzhhorod National University, 18, Chast, 1, 124-129 [in Ukrainian].

Marmul, L.O. & Boiko, V.O. (2014). Metodyka vyznachennia konkurentos-promozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv iz zastosuvanniam pokaznykiv bahato-mirnoi statystyky [Methods of determining competitiveness of agrarian enter-prises using the indices of many-dimensional statistics]. Black Sea. Scientific journal of academic research. Economic, management&marketing and engineering. Tbilisi, Georgia, 08 issue 01, 82-86 [in Ukrainian].

Boiko, V. (2016). Algorithm of developing competitive strategies and the trends of realizing them for agricultural enterprises. ScienceRise, T. 2, N 1 (19), 30-34. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.60349 [in Ukrainian].

Boiko, V.O. (2014). Diahnostyka biznes-seredovyshcha ta stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv: aftoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: 08.00.04 [Diagnostics of a busi-ness-environment and strategies of increasing competitiveness of agrarian enter-prises: an author’s summary of the dissertation for the scientific degree of a can-didate of economic sciences]. Mykolaiv. 22 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.