Аналіз діючої стратегії розвитку підприємства з використанням праксеологічного підходу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190166

Ключові слова:

Праксеологія, праксеологічний метод, стратегія, розвиток, оцінка, комунальне господарство

Анотація

Досліджено існуючу «Програму розвитку КП «Харківводоканал»  на 2015-2026 рр.» в аспекті стратегічного розвитку комунального підприємства та проведено оцінку її розділу «Підвищення енергоефективності, за рахунок реалізації заходів з енергозбереження», використовуючи праксеологічний метод; запропоновані доцільні напрямки політики енергозбереження, розширення та проведення детального аналізу можливих шляхів енергозбереження. Виділено напрямки розвитку даного підприємства: фінансова безпека, енергетична безпека підприємства

Посилання

Stratehiyi rozvytku mista Kharkova do 2020 roku. (2016). Rishennya 10 sessiyi Kharkivsʹkoyi misʹkoyi rady 7 sklykannya vid 21.12.2016 [Strategies for the development of the city of Kharkiv by 2020, approved by decision of the 10th session of the Kharkiv City Council of 7 convocation dated 21.12.2016]. Retrieved from: http://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf [in Ukrainian].

Svitlychna, V.Y. (2004). Ekonomichna stratehiya rozvytku zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva: formuvannya, spetsyfika, perspektyvy [Economic strategy of housing and communal services development: formation, specifics, perspectives]. Kommunalʹnoe khozyaystvohorodov – Utilities of cities, 59, 78-85 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky v Ukrayini [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Mizyk, Y. I. Modeli analizu finansovoho stanu zhytlovo-komunal'nykh pidpryyemstv rehioniv Ukrayiny [Models financial analysis of utility enterprises of Ukraine Regions]. Retrieved from: http://khg.kname.edu.ua/index.php/ khg/article/view/1903 [in Ukrainian].

Achkasov, A. Е. & Kosyak, A.P. (2012). Problemy y perspektyvy obespechenyya ékonomycheskoy bezopasnosty stroytelʹnykh orhanyzatsyy [Problems and prospects of providing economic safety of building organizations]. Biznesinform, 11. Retrieved from: http://www.business-inform.net /pdf/2012/11_0/161_166.pdf [in Ukrainian].

Onischuk, G. I. Ekonomika zhytlovo-komunal'noho hospodarstva i novi pidkhody u formuvanni tsinovoyi i taryfnoyi polityky [Economics of Housing and new approaches in formation of pricing and tariff policies]. Retrieved from: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=2998&start =14 [in Ukrainian].

Boyarko, I.M. Praxeological and situational approaches in the formation of strategic accounting system. Retrieved from: http://fkd.org.ua/article/download /91053/87225/ [in Ukrainian].

Directive 2009/28 / EC of the European parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of energy produced from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77 / EC and 2003/30 / EC (Text meaning for the SES). Official Journal of the European Union dated 06/05/2009, 16-62. Retrieved from: http://saee.gov.ua/documents/ dyrek-tyva_2009_28.pdf.

Rozvytok vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi v Ukrayini 2017 [Renewable En-ergy Development in Ukraine 2017]. Retrieved from: http://abc.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai-ni.pdf [in Ukrainian].

Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku [Energy strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Retrieved from: http://zakon .rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc [in Ukrainian].

Alʹternatyvna enerhetyka Ukrayiny: sontse, viter i voda [Alternative energy of Ukraine: sun, wind and water]. Retrieved from: https://news.fi nance.ua/ua/ news/-/353701/alternatyvna-energetyka-ukrayiny-sontse-viter-i-voda [in Ukrainian].

Struktury taryfiv na tsentralizovane vodopostachannya ta vodovidvedennya [Structure of tariffs for centralized water supply and drainage]. Retrieved from: http://www.nerc.gov.ua/?id=15180 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-11