DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190168

Система критеріїв відповідності молодіжного підприємства еталонній бірюзовій організації

Катерина Нікітенко, Ганна Жосан, Тетяна Стукан

Анотація


В статті на основі проведеного аналізу розроблено порівняння характеристик досліджуваного молодіжного підприємства відповідно до характеристик етапів бірюзової організації. Автори запропонували методи підбору персоналу для досліджуваного молодіжного підприємства. Доведено, що використання вищевказаних методів сприятиме досягненню сучасного етапу бірюзової організації та підтримання на цьому рівні.


Ключові слова


формальні організації; бірюзові організації; мотивація; підбір персоналу; зберігання персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Kanafoc’ka, G. (2007). Nova paradygma menedzhmentu HHI stolittja. Re-treived from: http://www. vox. com. ua/data/publ/2007 [in Ukrainian].

Sytnyk, J.M. (2013). Zasady formuvannja paradygmy menedzhmentu svi-togljadu j osobystisno-vlasnyc’kogo zrostannja, «Visnyk Nacional’nogo univer-sytetu «L’vivs’ka politehnika». Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku», 778, 196–205. Retreived from: http://vlp.com.ua/node/12193 [in Ukrainian].

Bilyavs’ka, Yu.V. (2018). Biryuzovi orhanizatsiyi: maybutnye menedzhmentu ta marketynhu v konteksti evolyutsiyi pokolin’. Pervіy v Ukrayne marketynhovіy zhurnal «Marketynh y reklama», 11–12(266–267), 44–49 [in Ukrainian].

Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations: a Guide to Creating Organi-zations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brussels : Nelson Parker.

Zaytseva, O.I., Zhosan, H.V. (2018). Vprovadzhennya sotsial’no-etychnoho marketynhu v systemu adaptyvnoho upravlinnya pidpryyemstvamy v umovakh usvidomlenoho spozhyvannya. Naukovyy visnyk uzhhorods’koho universytetu. – Seriya «Ekonomika», 1(51), 74-78 [in Ukrainian].

Zaytseva, O.I., Zhosan, H.V., Betina, V.O. (2018). Stratehichna adaptatsi-ya pidpryyemstva y analiz metodychnykh pidkhodiv do yiyi otsinky v konteksti intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys’koho Soyuzu. Naukovyy zhurnal «Biznes-inform», 3 (482), 348-354 [in Ukrainian].

Rukasov, S.V. (2009). Analiz system motyvatsiyi personalu z urakhu-vannyam dosvidu providnykh krayin svitu. Vis. Khmel’nyts’koho nats. Un, 5, 93–96 [in Ukrainian].

Lazarev, S.V., Lazarev, N.S. (2007). Yaponskyy varyant upravlenyya motyvatsyey truda sotrudnykov. Motyvatsyya y oplata truda, 1, 48–53 [in Rus-sian].

Leshchenko, L.O. (2016). Motyvatsiya pratsi yak faktor pidvyshchennya prybutkovosti vyrobnytstva. Efektyvna ekonomika, 4. Retreived from: http:www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.