DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190170

Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток

Вікторія Петренко, Алла Карнаушенко

Анотація


У статті  визначено значення розвитку малого та середнього бізнесу для економіки. Особливе місце в розвитку бізнесу посідає молодіжне підприємництво, яке являється важливим елементом формування середнього класу. Виявлено причини незадовільної статистики, щодо формування власної справи серед молоді, а також наведено сильні та слабкі сторони. Знаючи стримуючі фактори було запропоновано основні шляхи стимулювання та активізації розвитку підтримки молодіжного підприємництва.

Ключові слова


Підприємництво; молодіжне підприємництво; молодь; стримуючі фактори; малий та середній бізнес; зайнятість молоді

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrosul, V.A., Dyadyuk, M.A., Zubkov, S.O. (2018). Suchasnyy dosvid, problemy ta perspektyvy rozvytku molodizhnoho pidpryyemnytstva v Ukrayini. [Current experience, problems and prospects of youth entrepreneurship devel-opment in Ukraine.]. Zbirnyk Naukovykh pratsʹ KHDUKHT, 27, 66-82. Retrieved from: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2768/1/%d0%93%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bb%2c%20%d0%94%d1%8f%d0%b4%d1%8e%d0%ba%2c%20%d0%97%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Nazarkevych, O.B. Kontseptualizatsiya inklyuzyvnoyi modeli efektyvnoho vykorystannya potentsialu molodizhnoho pidpryyemnytstva v rehionakh Ukrayiny. [Conceptualization of an inclusive model of effective utilization of the potential of youth entrepreneurship in the regions of Ukraine.]. Ekonomiko – upravlinsʹki aspekty transformatsiyi ta innovatsiynoho rozvytku haluzevykh i rehionalʹnykh suspilʹnykh system v suchasnykh umovakh [Economic and managerial aspects of transformation and innovative development of branch and regional social systems in modern conditions]. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference Retrieved from: http://194.44.112.14/bitstream/123456789/7173/1/6774p.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Zhdanov, I. O. et al. (2017). Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi molodizhnoyi polityky v Ukrayini v umovakh detsentralizatsiyi [Formation and implementation of state youth policy in Ukraine in the conditions of decentralization] TOV «Ternohraf», Ternopilʹ, Ukraine [in Ukrainian].

Libanova, E., Tsymbal, O., Yarosh, O., Lisohor, L. (2016). Perekhid na rynok pratsi molodi Ukrayiny : rezulʹtaty mizhnarodnoho doslidzhennya «School-to-work transition surveys» v Ukrayini u 2013 ta 2015 rokakh [Transition to the youth labor market of Ukraine: results of the international survey School-to-work transition surveys in Ukraine in 2013 and 2015], MOP Mizhnarodne byuro pratsi, Zheneva, Switzerland Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_ 536293.pdf (Accessed 06.09.2019). [in Ukrainian].

Kzhaklevska, E., Vilʹyamson, H. (2017). Molodizhna polityka v Ukrayini. Vysnovky Komandy mizhnarodnykh ohlyadachiv Rady Yevropy [Youth policy in Ukraine. Conclusions of the Council of Europe International Review Team], Vydavnytstvo Rady Yevropy, Strasburh, France [in Ukrainian].

Dmytruk, N. et al. (2017). Molodʹ Ukrayiny – 2017 : rezulʹtaty sotsiolohichnoho doslidzhennya [Youth of Ukraine - 2017: results of a sociolo gical survey], TOV «Terno-hraf», Ternopilʹ Retrieved from: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/11/16/7/ Socdoslidjennya_2017.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Zarembo, K. et al. (2017). Ukrayinsʹke pokolinnya Z: tsinnosti ta oriyentyry. Rezulʹtaty sotsiolohichnoho doslidzhennya [Ukrainian Generation Z: values and benchmarks. Results of a sociological survey], Fond im. Fridrikha Eberta, Kyyiv Retrieved from: https://zaxid.net/resources/newsfiles /319940_Ukr_Generation_ukr_ inet-1.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

ALLREF : veb-sayt. Molodizhne pidpryyemnytstvo - perspektyvnyy shans dlya molodykh spetsialistiv. [Youth entrepreneurship is a promising opportunity for young professionals.] Retrieved from: https://allref.com.ua/uk/skachaty/ Molodijne_pidpriyemnictvo_-_perspektivniiy_shans_dlya_molodih_specialistiv (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Dumansʹka, I.YU. (2013). Molodizhne innovatsiyne pidpryyemnytstvo yak natsionalʹna doktryna modernizatsiyi ekonomiky. [Youth innovative entrepre-neurship as a national doctrine of economic modernization.], Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. no.4. T.2. pp. 194 – 201. Retrieved from: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1157/1/DUMANSKA.pdf. Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Merzlyak, A., Boyarin, YE. (2016). Mekhanizm derzhavnoyi pidtrymky samo zaynyatosti molodi: vitchyznyana praktyka ta zarubizhnyy dosvid. [The mechanism of state support for youth employment itself: domestic practice and foreign experience.], Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Vol. 4 (31). pp. 73-80. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_04(31)/13.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Veb-sayt Natsionalʹna platforma maloho ta serednʹoho biznesu. (2017). Molodizhne pidpryyemnytstvo – realiyi ta perspektyvy. [Youth entrepreneurship - realities and prospects.]. Retrieved from: https://platforma-msb.org/molodizhne-pidpryyemnytstvo-realiyi-ta-perspektyvy/ (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Stefanyshyn, O.V. (2001). «Nova ekonomika» i molodizhne pidpryyemnytstvo. [New Economy and Youth Entrepreneurship]. Naukovi zapysky, no 4. pp.41-43 Retrieved from: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/4/15.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].

Petrenko, V. & Karnaushenko, A. (2017). Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 203-207. [in English].

Tanklevsʹka, N.S. & Karnaushenko, A.S. (2015). Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovation activity of agricultural enterprises]. Aylant. Kherson, Ukraine [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.