DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190173

Моніторинг формування зовнішнього державного боргу України

Ірина Сидор, Олена Петрушка

Анотація


У статті розглянуто особливості формування зовнішньої заборгованості держави, вказано на причини її зростання; здійснено моніторинг сучасного стану зовнішнього державного боргу України. Визначено напрями неефективного використання зовнішніх запозичень та намічено комплекс заходів щодо удосконалення боргової політики в Україні.

Ключові слова


зовнішній державний борг; державні запозичення; гарантований державою борг; боргова політика; реструктуризація боргу; боргова безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Analitychnaza zapyska: Analiz suchasnogo stanu derzhavnogo dorgu ta klyuchovi napryamy zabezpechennya borgovoyi bezpeky Ukrayiny [Analytical note: Analysis of the current state of public debt and key areas of debt security of Ukraine]. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/derzh/ [in Ukrainian].

Analitychnyi oglyad stanu derzhavnogo borgu Ukrainy ta yogovplyv na finansovyi rynok Ukrainy stanom na 31.12.2018. roku [Analytical review of the state debt of Ukraine and its impact on the financial market of Ukraine as of 31.12.2018]. Retrieved from: http://rurik.com.ua/documents/research/REVIEW_debt.pdf [in Ukrainian].

Zakharchenko, O.H. (2013). Derzhavnyi borh Ukrainy: otsinka ta prohnozy. [State Debt of Ukraine: Assessment and Forecasts.] Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) – Collection of scientific works of the Taurida State Agrotechnological University (Economic Sciences), 4, 92–97 [in Ukrainian].

Zvit pro rezultaty analizu zvitnosti shchodo derzhavnogo ta garantovanogo derzhavoyu borgu. Rahunkova palata 2018. [Report on the results of the analysis of the reporting on government and government guaranteed debt. Accounting Chamber. 2018]. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16753206/ Zvit_16 3_2018.pdf?subportal=ma [in Ukrainian].

Informatsiia Ministerstva finansiv Ukrainy shchodo vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2018 rik. [Information of the Ministry of Finance of Ukraine on implementation of the State Budget of Ukraine for 2018]. Retrieved from: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-2702/[in Ukrainian].

Kotina, H. & Stepura, M. & Kondro, P. (2017). Borhova bezpeka Ukrainy: otsinka, ryzyky, perspektyvy. Skhid- East, 3, 10-15 [in Ukrainian].

Sydor, I.P. (2017). Borhova polityka ta napriamy pidvyshchennia yii efektyvnosti: uroky svitovoho dosvidu. [Debt policy and directions for improving its effectiveness: lessons from the world experience] Natsionalna bezpeka u fokusi vyklykiv hlobalizatsiinykh protsesiv v ekonomitsi. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi internet - konferentsii. Proceedings of the International Scientific Internet Conference: National security focuses on the challenges of globalization in the economy. (pp. 28-32) mm. Kyiv – Baku [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.