DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190187

Current trends of insurance of agricultural risks in Ukraine

Drashko Achikovych, Nelya Nagaichuk

Анотація


Approaches to understanding the nature of agricultural insurance and risk classification of agricultural producers are systematized. The current state of the agricultural insurance market in Ukraine is reviewed. The analysis of risks insurance of agricultural producers in the context of business processes of the main activity of insurers is carried out. The factors that hinder the formation of an effective system of insurance protection of agricultural producers have been identified. The perspective directions of organization of insurance management of risks of the agrosphere are outlined.

Ключові слова


Agricultural insurance; risks of agricultural production; insurance products of agricultural production; insurance premiums; insurance tariff; insurance amount; insurance indemnity

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kravchuk, О. V. (2011). Stanovlennya ahrarnoho strakhuvannya: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya «Finansy i kredyt» – Visnyk of Sumy NationalAgrarian University. Series «Finansy i kredyt», 2, 85-91 [in Ukrainian].

Lobova, O. M. (2011). Teoretychni osnovy silʹsʹkohospodarsʹkoho strakhuvannya. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 126. 58–61 [in Ukrainian].

Matviyenko, H. A. (2009). Upravlinnya strakhovymy ryzykamy pry vyroshchuvanni kulʹtur v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [Management of insurance risks in crop cultivation in agricultural enterprises] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Dnepropetrovsk [in Ukrainian].

Navrotsʹkyy, S. A. (2014). Formuvannya perspektyvnoyi modeli strakhovoho zakhystu silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny. Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu, Seriya Ekonomika – Scientific Visnyk of Mukachevo State University, Series Economics, 1(1), 149–155 [in Ukrainian].

Krakivsʹkyy, YU. S. (2013). Osoblyvosti systemy strakhovykh posluh dlya sub`yektiv ahrarnoyi sfery. Visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomika – Visnyk of the Odessa National University. Economy, Vol. 18, 3(2), 54-56 [in Ukrainian].

Samoylyk, YU. V. (2012). Ahrostrakhuvannya yak instrument upravlinnya ryzykamy v silʹsʹkomu hospodarstvi. Tavriysʹkyy derzhavnyy ahrotekhnolohichnyy universytet – Tavriisk State Agrotechnological University, 18, 345-354 [in Ukrainian].

Ostapenko, O. M. (2012). Tsilespryamovanistʹ katehoriyi «silʹsʹkohospodarsʹke strakhuvannya». Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education, 29. Retrieved from: https://www.sworld.com.ua/konfer29/826.pdf [in Ukrainian].

Vodyanenko, M.I. (2018). Klassifikatsiya riskov agrostrakhovaniya. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta – Visnyk of the Saratov State Social and Economic University, 5(74), 145-150 [in Russian].

State Register of Financial Institutions. (2019). Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html.

Ukraine's agricultural insurance market in 2018 underwriting year. Analytical research. (2018). Retrieved from: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/управління%20фінансів/Страхування/%20агрострахування%20%20у%202018.pdf.

The official exchange rate of the US dollar to the hryvnia at the end of October every year. (2018). Retrieved from: https://bank.gov.ua.

Ukraine's agricultural insurance market in 2017 underwriting year. Analytical Research Project on Agricultural Sector Financing in Europe and Central Asia, International Finance Corporation (IFC, World Bank Group), in collaboration with the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. (2017). Retrieved from: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.