DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190228

Banking activity on the market of derivative financial instruments in the context of foreign currency security

Sergiy Didenko, Agelina Beregai

Анотація


In the context of financial globalization and the development of monetary relations, the liberalization of the foreign currency market and its upward impact on economic processes, the problem of financial and currency security management is currently of great interest. To ensure currency security in the conditions of flexible exchange rate, any producer company in the civilized world hedges its risks with derivatives. The progress of foreign currency market liberalization in Ukraine has created the conditions for the use of the common world practice, but in the condition of preliminary solution of the problem of theoretical and methodological support of mechanisms of banking activity in the derivative financial instruments market.


Ключові слова


financial and economic security; bank security threats; currency forwards; risk assessment of currency forwards; derivatives; hedging

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baranovskyy, O. I. (2014). Filosofiya bezpeky. Bezpeka finansovykh instytutiv [Philosophy of safety. Security of Financial Institutions]. (Vol.2). K.: NBU NBU [in Ukrainian].

Vasilchyshyn, A. B. (2017). Finansova bezpeka bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny: filosofsʹki determinant [Financial security of the banking system of Ukraine: philosophical determinants]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Didenko, S.V. Znyattya obmezhenʹ, vilʹnyy rukh kapitalu: NBU oprylyudnyv dorozhnyu kartu rozvytku valyutnoho rynku [Removal of restrictions, free movement of capital: NBU has published a road map for the development of the foreign exchange market]. UA.News. Retrieved from: https://ua.news/ua/znyattya-obmezhen-vilnyj-ruh-kapitalu-nbu-oprylyudnyv-dorozhnyu-kartu-rozvytku-valyutnogo-rynku/ [in Ukrainian].

Panteleeva, N.M., Kolodiy, S. Yu. & Rebrik, M.A. (Eds.). (2018). Tsyfrova ekonomika yak klyuchovyy trend rozvytku postindustrialʹnoho suspilʹstva [Digital Economy as a Key Trend of Postindustrial Society Development]. Cherkasy: view of PE Chabanenko Yu [in Ukrainian].

Baranovskyy, O. I. (2014). Filosofiya bezpeky. Osnovy ekonomichnoyi i finansovoyi bezpeky ekonomichnykh ahentiv [Philosophy of safety. Fundamentals of Economic and Financial Security for Economic Agents]. (Vol.1). K.: NBU NBU [in Ukrainian].

Vykorystannya forvardiv v umovakh novoho valyutnoho rehulyuvannya 2019 [Use of forwards in the conditions of new currency regulation, 2019]. bank.gov.ua. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ Instrumentu_hedjyvannia_valytnuh_ruzukiv_pr_2019-1203.pdf?v=4&fbclid =IwAR1X2i_4BFaVQy8fMgzvs XskJFDOn 4g4aQhV6O2yV3kfESPoMOM ViiFjNLw [in Ukrainian].

BIS Triennial Central Bank Survey. Retrieved from: https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.pdf.

Didenko, S.V. Valyutni ryzyky: Natsbank proponuye ukrayintsyam khedzhuvannya [Currency risks: The National Bank offers hedges to Ukrainians]. UA.News. Retrieved from: https://ua.news/ua/valyutnye-rysky-natsbank-predlagaet-ukrayntsam-hedzhyrovanye/ [in Ukrainian].

Didenko, S.V., Luznyak, M.E., Medvid, T.A & Panteleeva, N.M. (2010). Strokovi finansovi instrumenty v systemi ryzyk-menedzhmentu banku: finansovi innovatsiyi ta upravlinnya [Term Financial Instruments in the Bank's Risk Management System: Financial Innovation and Management]. Kiev: DKS Center LLC [in Ukrainian].

Prymostka, L.O. (2001). Finansovi deryvatyvy: analitychni ta oblikovi aspekty [Financial derivatives: analytical and accounting aspects]. K .: KNEU [in Ukrainian].

Sokhatsʹka, O.M. (2002). Mizhnarodni fʺyuchersni rynky: teoretyko-metodolohichni aspekty [International futures markets: theoretical and methodological aspects]. Ternopil: Carte blanche [in Ukrainian].

Yushchenko, V. A. & Mishchenko, V. I. (1998). Upravlinnya valyutnymy ryzykamy [Currency risk management]. K.: Knowledge Society COO [in Ukrainian].

On Approval of the Regulation on the Measures of Protection and Determination of the Procedure for Performing Certain Transactions in Foreign Currency: Resolution of the NBU Board №5 (2019, January 02). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.