DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190242

Інституціональне регулювання згладжування фіскальних дисбалансів

Сергій Колодій, Леся Гаряга

Анотація


У статті досліджено особливості інституціонального регулювання згладжування фіскальних дисбалансів в Україні. Систематизовано наукові підходи щодо трактування поняття «фіскальний дисбаланс». Визначено, що для згладжування фіскальних дисбалансів необхідно досягти збалансованості фінансових ресурсів держави. Запропоновано та проаналізовано індикатори збалансованості фінансових ресурсів України, зокрема: баланс зведеного бюджету; обсяг державного боргу; залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР). Обґрунтовано об’єкти та інституціональні обмеження для згладжування фіскальних дисбалансів

Ключові слова


фіскальні дисбаланси; дефіцит зведеного бюджету; державний борг; залишок коштів на єдиному казначейському рахунку

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudenko, M.V. (2017). Teoretychni aspekty vzayemodiyi finansovoho ta real’noho sektoriv ekonomiky [Theoretical aspects of the interaction of the financial and real sectors of the economy]. Visnyk Universytetu bankivs’koyi spravy – Bulletin of the University of Banking, 1 (28), 21-29 [in Ukrainian].

Bohdan, Т. (2018, August 31). Fiskalni dysbalansy i vyklyky dlia biudzhetno-borhovoi polityky Ukrainy [Fiscal imbalances and challenges for Ukraine’s fiscal policy]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. Retrieved from: https://dt.ua/macrolevel/fiskalni-disbalansi-i-vikliki-dlya-byudzhetno-borgovoyi-politiki-ukrayini-287107_.html [in Ukrainian].

Zymovets, V.V. (2010). Derzhavna finansova polityka ekonomichnoho rozvytku [State financial policy of economic development]. K. : NAN Ukrainy ; In-t ekon. ta prohnozuv [in Ukrainian].

Kyrylenko, O.P. (Ed). (2015). Munitsypalni finansy [Municipal Finance]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Zheliuk, T. (2013). Podolannia fiskalnykh dysbalansiv u systemi antykryzovoi polityky derzhavy [Overcoming fiscal imbalances in the state’s anti-crisis policy system]. Svit finansiv – The world of finance, 1, 123-133 [in Ukrainian].

Fiscal Decentralization Indicators. The World Bank. Retrieved from: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/webfiscal.pdf.

Khomiak, M.S. (2016). Rozpodil derzhavnykh dokhodiv i fiskalni dysbalansy v ramkakh biudzhetnoho prostoru [Distribution of government revenues and fiscal imbalances within the budget space]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 6, 338-343 [in Ukrainian].

Ivanova, A.M. (2016). Fiskalni dysbalansy v Ukraini ta shliakhy yikh podolannia [Fiscal imbalances in Ukraine and ways to overcome them]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Odessa National University. Seriia: Ekonomika. T. 21, 7(1), 137-142 [in Ukrainian].

Kravchuk, N. (2012). Hlobalni fiskalni rozryvy i dysbalansy: instytutsiini ta dystrybutyvni efekty [Global Fiscal Gaps and Imbalances: Institutional and Distribution Effects]. Svit finansiv – The world of finance, 4, 73-92 [in Ukrainian].

Kolodii, S.Yu. (2011). Institutsional’noye regulirovaniye formirovaniya i ispol’zovaniya finansovykh resursov gosudarstva v posttransformatsionnoy ekonomike: monografiya [Institutional regulation of the formation and use of state financial resources in the post-transformation economy: monograph]. Simferopol: LLC «DiAiPi» [in Russian].

Statystychna informatsiia [Statistical Information]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. mof.gov.ua. Retrieved from: https://mof.gov.ua [in Ukrainian].

Derzhavnyi ta harantovanyi derzhavoiu borh [Public and government guaranteed debt]. mof.gov.ua. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy [Official site of the State Treasury Service of Ukraine]. treasury.gov.ua. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.