DOI: https://doi.org/10.18371/fp.1(37).2020.201604

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Валентина Іванівна Глухова, Христина Володимирівна Кравченко

Анотація


У статті розглянуто основні форми та види державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Проаналізовано динаміку обсягів бюджетного фінансування сільськогоспо-дарських підприємств України. Здійснено аналіз динаміки обсягів податків, сплачених сільгоспвиробниками до бюджету. Проведено оцінку бюджетно-податкової політики держави в галузі сільськогоспо-дарського виробництва України, виявлено проблемні моменти та запропоновано шляхи її вдосконалення.

Ключові слова


бюджетно-податкова політика; сільське господарство; державна підтримка; бюджетні кошти; аграрний сектор.

Посилання


Ambrosov V. Ya. (2013). Rynok i stratehiya rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv. [Market and strategy of development of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, (10), 186.

Dumanskaya I. Y. (2018). Optymizatsiya vydatkiv derzhavy dlya finansovoho zabezpechennya innovatsiynoho protsesu APK. [Optimization of government expenditures for financial support of the agro-industrial process]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, (3). Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/Vchnu_ekon _2018_3(1)__23.pdf. (accessed 5 March 2020)

Karpyshyn Y. V., Sus L. V. (2019). Podatkovi mekhanizmy rehulyuvannya diyalʹnosti ahrokholdynhiv v Ukrayini. [The tax mechanisms of regulation of agroholdings activity in Ukraine. Economics of agriculture and agro-industrial complex]. Ekonomika silʹsʹkoho hospodarstva i ahrarno-promyslovoho kompleksu. Retrieved from https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-209_217.pdf. (accessed 2 March 2020)

Kovalenko O. A. (2013). Derzhavne rehulyuvannya silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva [State regulation of agricultural production]. Efektyvna ekonomika. Retrieved from http://www.economy.nayka.com .ua/?op=1&z=1808. (accessed 9 March 2020)

Sinenko O. O. (2019). Finansovyy mekhanizm funktsionuvannya ahrarnykh pidpryyemstv: zarubizhnyy dosvid. [Financial mechanism of functioning of agricultural enterprises: foreign experience]. Finansovyy prostir, (2), 34. Retrieved from https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/view/34/37. (accessed 2 March 2020)

Yatsuh O. O. (2019). Dominanty finansovoho zabezpechennya diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv: teoriya, metodolohiya i praktyka [Dominants of financial support for agricultural enterprises: theory, methodology and practice]. Kharkiv.

Alston, J. M. Agricultural Research, Productivity, and Food Commodity Prices / J. M. Alston, J. M. Beddow, P. G. Pardey / Giannini Foundation. Retrieved from http://giannini.ucop.edu/media/are-update/files/articles/v12n2_5.pdf. (accessed 15 March 2020)

Latruffe, L. Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and AgriFood Sectors: OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers N 30 / OECD iLibrary. Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-andfood/competitiveness-productivity-and-efficiency-in-the-agricultural-and-agri-foodsectors_5km91nkdt6d6-en?crawler=true. (accessed 5 March 2020)

Mogilova M. M., Bilousko Y. K., Podlisetsksky G. M. (2013). Materialʹno-tekhnichne zabezpechennya ahrarnoyi haluzi. [Material and technical support of the agricultural industry]. Ekonomika APK, (2), 61-67.

Silʹsʹke hospodarstvo Ukrayiny. [Agriculture of Ukraine]. Statystychnyy zbirnyk. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf. (accessed 2 March 2020)

Derzhavna kaznacheysʹka sluzhba Ukrayiny. [State Treasury Service of Ukraine]. Retrieved from https://www.treasury.gov.ua/en/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. (accessed 9 March 2020)

Zvit Rakhunkovoyi palaty. [Accounting Chamber report]. Retrieved from http://old.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16758046/Zvit_274_2018.pdf?su bportal=main. (accessed 2 March 2020)

Demyanenko M.Ya. (2008). Natsionalʹna systema derzhavnoyi pidtrymky ahrarnoho sektoru v umovakh chlenstva Ukrayiny v SOT. [National system of state support of agrarian sector under conditions of Ukraine's membership in the WTO]. Oblik i finansy APK, (3).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.