Транснаціональні корпорації – стратегічний пріоритет майбутнього України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.2(38).2020.209292

Ключові слова:

глобалізація, транснаціоналізація, транснаціональна корпорація, прямі іноземні інвестиції, міжнародний рух капіталу.

Анотація

У статті розкрито сутність та особливості транснаціональних корпорацій; досліджено діяльність іноземних транснаціональних корпорацій  на території України; визначено вплив транснаціональних корпорацій на вітчизняну економіку; виявлено проблеми та розроблено пропозиції щодо покращення умов функціонування транснаціональних корпорацій  на вітчизняному ринку при збереженні балансу інтересів, забезпечення екологічної та економічної безпеки країни.

Посилання

United Nations Conference on Trade and Development. unctad.org. Retrieved from: https://unctad.org/

Organisation for Economic Co-operation and Development. unic.org.ua. Retrieved from: www.unic.org.ua

Motorniuk U. I., Terebukh M. I. & Stasiuk N. R. (2018) Transnatsionalizatsiia yak faktor rozvytku svitovoi ekonomiky [Transnationalization as a factor of the development of the world economy]. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6718 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.11.103 [in Ukrainian].

Salatiuk N. M. (2017) Ekonomichni naslidky ta problemy funktsionuvannia TNK v Ukraini v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky.[Economic consequences and problems of TNCs functioning in Ukraine in the conditions of globalization of the world economy]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and National Problems of Economy,17, 23-26. [in Ukrainian].

Tiutiunyk M. O. (2019) Osoblyvosti diialnosti transnatsionalnykh korpo-ratsii v Ukraini. [Features of the activity of TNCs in Ukraine] Molodizhnyi ekonomichnyi visnyk KhNEU im. S. Kuznetsia, 2, 264 – 267. [in Ukrainian].

200 naibilshykh kompanii Ukrainy 2018 roku. biz.censor.net.ua. Retrieved from: https://biz.censor.net.ua/resonance/3147570/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2018_roku [in Ukrainian]

Shtepenko K. P. & Zaburaieva O. Yu.(2019) Analiz priamykh inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy ta peredumovy neobkhidnosti yikh zaluchennia. [The analysis of direct foreign investment in the Ukrainian economy and precondition of importance for its involvement]. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 [in Ukraini-an].

TOP-100 naibilshykh kompanii Ukrainy za sumoiu splaty podatkovykh platezhiv za 2019 rik. rating.zone. Retrieved from: https://rating.zone/top-100-najbilshykh-kompanij-ukrainy-za-sumoiu-splaty-podatkovykh-platezhiv-za-2019-r/ [in Ukrainian]

Top-200 naibilshykh robotodavtsiv Ukrainy za kilkistiu pratsiuiuchykh stanom na 2018 r. rating.zone. Retrieved from: https://rating.zone/wpcontent/uploads/2018/ 10/top_200_naibilshih_robotodavciv_ukrainy__.jpg) [in Ukrainian]

Ofitsiinyi veb-sait Yevropeiskoi Biznes Asotsiatsii. eba.com.ua. Retrieved from: https://eba.com.ua/en/press_and_media/press_room/indices/investment_attractiveness_ index [in Ukrainian]

Davydova I. O, Velychko K. Yu. & Pechenka O. I. (2018) Transnatsionalni korporatsii [Transnational Corporations]. Kharkiv: Vydavnytstvo «Fort». [in Ukrainian].

Lysenko Zh.P. (2016) Vplyv diialnosti transnatsionalnykh korporatsii na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy.[The influence of the activity of TNCs on economic development of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo- Economy and society, 3, 412-417. [in Ukrainian].

Chunytska I.I. & Morozova I.V. (2019) Investytsiinyi klimat Ukrainy: sutnist, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. [The investment climate of Ukraine: essence, problems and ways to solve them]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk- Pryazovskyi economic herald, 3(14), 111-117. [in Ukrainian].

Busarieva T. H. (2019) Makrorehuliatorne zabezpechennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh TNK.[Macroregulating providing of the competitiveness of national TNCs]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Herald of Uzhhorod National University, 24(1), 64-70. [in Ukrainian].

Madyar R.O., Kushnir Y. B. & Dalekorey M.I. (2017) Transnazionalizacia ukrainskogo biznesu v globalnii ekonomiki [Transnationalization of Ukrainian business in the global economy]. Ekonomichna nauka, 11, 26-31. [in Ukrainian].

Sapuncov, A. L. Transnacional'nye korporacii razvivajushhihsja stran: vneshnejekonomicheskaja jekspansija [Transnational Corporations in Developing Countries: Foreign Economic Expansion]. Institut Afriki RAN: Moskva [in Russian].

Jakunina Ju. S. Transnacional'nye korporacii v rossijskoj jekonomike kak ob#ekt gosudarstvennogo regulirovanija [Transnational corporations in the Russian economy as an object of state regulation]. Extended abstract of candidate’s thesis. TGU: Tomsk [in Russian].

Ulanov V.A. Osobennosti organizacii transnacional'nogo biznesa: mirovaja praktika i opyt stran Severnoj Evropy. [Features of the organization of transnational business: world practice and experience of the Nordic countries]. Extended abstract of candidate’s thesis. SPbGJeU: Sankt-Peterburg. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-30