КРЕДИТНИЙ КАНАЛ ТРАНСМІСІЙНОГО МОНЕТАРНОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215178

Ключові слова:

кредитний канал, процентний канал, монетарний трансмісійний механізм, економічне зростання, реальний сектор економіки, кредитування, процентні ставки.

Анотація

У статті висвітлені проблеми дієвості кредитного каналу трансмісійного монетарного механізму та звернено увагу його впливу на економічне зростання держави. Проаналізовано сучасний стан кредитування реального сектору економіки. Запропоновано основні напрями підвищення дієвості кредитного та процентного каналі монетарного трансмісійного механізму.

Посилання

Kovalenko, V.V. (2016). Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky [Monetary policy and its impact on overcoming structural imbalances in Ukraine's economy]. Hlobalʹni ta natsionalʹni ekonomichni problemy –Global and national economic problems, 12, 445–449 [In Ukrainian].

Efimenko, T.I. (2019). Zvituvannya zi staloho rozvytku: vyklyky ta shlyakhy podolannya [Sustainability Reporting: Challenges and Ways to Overcome]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 11, 9–19. doi: https://doi.org/10.33763/

finukr2019.11.009 [In Ukrainian].

Zvieriakov, М. I. (2018). Teoretychna paraduhma staloho rozvytku ta ukrainski realii [Theoretical paradigm for sustainable development and Ukrainian realities], Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 10, 10–31 [In Ukrainian].

Minakova, N.V. (2018). Ustoichivyi rost v usloviyakh otkrytoi ekonomiki [Sustainable growth in an open economy]. SSHA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura –USA and Canada: economy, politics, culture, 1, 59–72 [In Russian].

Mishchenko, V., Naumenkova, S., Mishchenko, S., & Ivanov V. (2018). Inflation and economic growth: The search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems, 13 (2), 153-163. doi: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(2).2018.13.

Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic Perspectives, 9 (4), 27-48.

Asongu, S.A. (2014). A note on the long-run neutrality of monetary policy: new empirics. European Economics Letters, 3 (1), 1-6.

Prasolova, S.P. (2018). Vplyv protsentnoyi polityky Natsionalʹnoho banku Ukrayiny na stan hroshovo-kredytnoyi bezpeky Ukrayiny ta yiyi ekonomichne zrostannya [The impact of interest rate policy of the National Bank of Ukraine on the state of monetary security of Ukraine and its economic growth]. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, l (86), 115-122 [In Ukrainian].

Kirichenko, K.V. (2017). Diya protsentnoho kanalu monetarnoyi transmisiyi v umovakh transformatyvnoyi ekonomiky Ukrayiny [The effect of the interest rate channel of monetary transmission in a transformative economy of Ukraine]. Aktualʹni problemy ekonomiky – Current economic problems, 3 (189), 260-266 [In Ukrainian].

Petrik, O.I., & Deysan, I.M. (2017). Neodnoridnyy vplyv monetarnykh vazheliv na pokaznyky kredytuvannya ta ekonomichnoyi aktyvnosti [Heterogeneous impact of monetary levers on lending and economic activity]. Ekonomika ta prohnozuvannya – Economics and forecasting, 2, 129–152 [In Ukrainian].

Law of Ukraine On Banks and Banking № 2121-III. (2000, December 7). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 [In Ukrainian].

Mishchenko, V.I., & Naumenkova, S.V. (2016). Bankivsʹka systema Ukrayiny: problemy stanovlennya ta rozvytku [The banking system of Ukraine: problems of formation and development]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 5, 7–33 [In Ukrainian].

Kovalenko, V.V. (2005). plyv hroshovo-kredytnoyi polityky na ekonomichne zrostannya v Ukrayini [The impact of monetary policy on economic growth in Ukraine]. Visnyk Ukrayinsʹkoyi akademiyi bankivsʹkoyi spravy – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 1 (18), 9–14 [In Ukrainian].

Mishchenko, V.I., Petryk, O.I., Somyk, A.V., Lysenko, R.S. et al. (2008). Monetarnyy transmisiynyy mekhanizm v Ukrayini: naukovo-analitychni materialy [Monetary transmission mechanism in Ukraine: scientific and analytical materials]. Kiev: National Bank of Ukraine. Research Center [In Ukrainian].

Mishchenko, V.I. (2015). Rolʹ i funktsiyi monetarnoho transmisiynoho mekhanizmu v zabezpechenni tsinovoyi stabilʹnosti [The role and functions of the monetary transmission mechanism in ensuring price stability]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 1, 29–46 [In Ukrainian].

Kovalenko, V.V., & Shepel, E.V. (2015). Vpyv monetarnykh chynnykiv na pozytsiyuvannya inflyatsiynoyi skladovoyi u diyalʹnosti bankiv: metodolohichni ta praktychni aspekty otsinyuvannya [The impact of monetary factors on the positioning of the inflation component in the activities of banks: methodological and practical aspects of evaluation]. Odessa: Atlant Publishing House [In Ukrainian].

Official site of the National Bank of Ukraine (2020). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ [In Ukrainian].

Lepushinsky, V. (2020).Kudy rukhayutʹsya stavky za hryvnevymy depozytamy ta kredytamy [Where are the rates on hryvnia deposits and loans]. Ekonomichna pravda – Economic truth. Retrieved from: : https://www. althoughda.com.ua/

columns/2020/09/21/665274/?fbclid=IwAR1ESskZPtJgTOmGVfmdj3yJLy2whPOXQKrrDMYyi-blMjJJSX_2sltoZS4 [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24