ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРОЗОРОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215179

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, оцінка, прозорість, корпоративна соціальна відповідальність

Анотація

У статті розглянуто сутність та необхідність оцінювання інвестиційної привабливості державних компаній України. В основу оцінювання покладено модель фінансової стійкості компаній Д. Піотроскі. Доведено, що низька інвестиційна привабливість державних компаній України обумовлена не лише їх низькою фінансовою стійкістю, але й низькою прозорістю діяльності та недостатнім впровадженням ініціатив корпоративної соціальної відповідальності цих компаній.

Посилання

100 naybilʹshykh derzhavnykh pidpryyemstv Ukrayiny za 2017 rik (zvit). [Top 100 state owned enterprises in Ukraine in 2017 (report)]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=0a6ff86b-5bce-4fa5-b06a-511d2a29d0d0 [In Ukrainian]

100 naybilʹshykh derzhavnykh pidpryyemstv Ukrayiny za 2018 rik (zvit). [Top 100 state owned enterprises in Ukraine in 2018 (report)]. Retrieved from: https://issuu.com/mineconomdev/docs/___100_-_2018 [In Ukrainian]

f-score Piotroski (modelʹ Piotrosky). Otsinka finansovoyi stiykosti. [Fi-nancial reporting assesment]. Retrieved from: https://finzz.ru/f-score.html

Piotroski, D. D. (2013). Tsinni investytsiyi: vykorystannya istorychnoyi informatsiyi finansovoyi zvitnosti dlya vidokremlennya peremozhtsiv vid peremozhenykh.. [Valuable investment: using historical information from financial reporting for separating winners from lossers] Retrieved from: http://www.chicagobooth.edu/~/media/FE874EE65F624AAEBD0166B1974FD74D.pdf

Vlasyuk T.M. (2005). Metodyka otsinky investytsiynoyi pryvatnosti derzhavnykh pidpryyemstv [Methodic of state owned enterprises investment attractiveness assessment]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment : practise and experience, 4, 22–26. [In Ukrainian]

Zinchenko A., Reznik N. & Saprykina M. (2017). Indeks prozorosti saytiv ukrayinsʹkykh kompaniy [Index of company site transparency]. Kyyiv: Yuston. [In Ukrainian]

Katan L.I., Khorishko K.S. (2010). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva. [Companies investment attractiveness assessment]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment : practise and experience, 5, 22–24. [In Ukrainian]

Krupsʹka N.Y, Bakhir O.O (2010). Formuvannya reytynhovoyi otsinky investytsiynoyi prynalezhnosti pidpryyemstv [Formation of rating assessment of companies investment attractiveness assessment]. Retrieved from: www.rusnauka.com. [In Ukrainian]

Mayorova T.V. (2003). Investytsiyna diyalʹnistʹ [Investment activity]. Kyyiv: TSUL. [In Ukrainian]

Makariy N. (2001). Otsinka investytsiynoyi pryvatnosti ukrayinsʹkykh pidpryyemstv [Assessment of Ukrainian companies investment attractiveness]. Ekonomist, 10, 52–60. [In Ukrainian]

Mykytyuk V.M., Trofymenko N.V. (2011). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti ahrarnykh pidpryyemstv [Assessment of agrarian companies investment attractiveness]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho natsionalʹnoho ahroekolohichnoho universytetu – Herald of Zhytomyr national agro and ecology university, 1 (2), 305–311. [In Ukrainian]

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny [Ministry of economy, trade and agriculrute]. Retrieved from: https://me.gov.ua/ News/Detail?lang=uk-UA&id=5b766e9d-5da7-411a-9037-7085c5da1bca&title= Top100-DerzhavnikhPidprimstvU2018-RotsiOtrimaliZagalniiPributionokV25rtrunpe [In Ukrainian]

Prozoristʹ derzhavnykh pidpryyemstv [State owned enterprises transper-ancy]. companies.icps.com.ua. Retrieved from: http://companies.icps.com.ua/data#section-1-0 [In Ukrainian]

Prozoristʹ korporatyvnoyi publikatsiyi: otsinka naybilʹshykh pryvatnykh ta derzhavnykh kompaniy Ukrayiny [Corporate reporting transperancy: ssessment of the largest private and public companies]. Retrieved from: https://ti-ukraine.org/news/62-top-kompanii-ukrainy-daleki-vid-standartiv-prozorosti-ti-ukraina/ [In Ukrainian]

Fedorenko I.K., Rybalko V.B. (2010). Modelyuvannya investytsiynoyi pryvablyvosti kompaniy metodamy faktornoho analizu. [Investment attractiveness modelling by factor analysis] Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini – Formation of market relation in Ukraine, 10, 89–93. [In Ukrainian]

Tsentr rozvytku KSV Indeks prozorosti derzhavnykh kompaniy Ukrayiny, (2015) [Center of CSR development. Transperancy index of state-owned companies in Ukraine] Retrieved from: http://www.energoatom.com.ua/files/file/ transparency_index_2015.pdf [In Ukrainian]

Yukhymchuk S.V.& Suprun S.D. (2003) Matrychna modelʹ otsinky investytsiynoyi pryvatnosti promyslovykh pidpryyemstv [Matrics model of investment attractiveness of manufacturing entrrprises]. Finansy Ukrayiny-Finance of Ukraine, 1, 3– 12 [In Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24