ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КАПІТАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215261

Ключові слова:

світовий фінансовий ринок, світовий ринок капіталу, глобалізація, інтеграція.

Анотація

В статті розглянуто проблеми та перспективи інтеграції України у світовий фінансовий ринок, зокрема, у ринок капіталу. Досліджено, що для розвитку національної економіки України необхідна інтеграція у міжнародний фінансовий простір, що відповідає сучасним тенденціям глобалізації. Проаналізовано основні тенденції руху капіталів у сучасному фінансовому просторі. Окреслено напрями державної політики розбудови ринку капіталу в Україні та усуненні проблем, що заважають його  подальшому розвитку

Посилання

Bilorus O.H. (2011). Sotsialna hlobalistyka: ekonomiko-pravovi imperatyvy [Social globalism: economic and legal imperatives] Sotsiolohiia prava - Sociology of law, 1. Retrieved from: http://dspace.nbuv. gov.ua/handle /123456789 /39574 [in Ukrainian].

Stoliar A.O. (2011). Mizhnarodnyi rynok kapitaliv yak nevidiemnyi element svitovykh finansiv [The international capital market as an integral part of world finance]. Ekonomichnyi chasopys XXI – Economic magazine ХХ, 7-8, 11-14 [in Ukrainian].

Batrakova T.I. (2016). Intehratsiia Ukrainy u svitovyi rynok kapitalu: problemy ta perspektyvy [Ukraine's integration into the world capital market: problems and prospects]. Ekonomika i suspilstvo - Economy and society, 7, 707-710 [in Ukrainian].

Shkolnyk I.O. (2007). Finansovyi rynok Ukrainy v konteksti rozvytku svitovoi finansovoi systemy [the Ukrainian market in the context of the development of the world financial system]. Sumy: UABC NBU [in Ukrainian].

Makushkyn A. (1999). Fynansovaia hlobalyzatsyia [Financial globalization]. Svobodnaia mysl XXI - Free thought - XXI, 10 (1488), 30-43 [In Russian].

Prymostka L.O. & Chub O.O. (2011). Finansova hlobalizatsiia: sutnist, formy proiavu, naslidky [Financial globalization: essence, forms of manifestation, consequences]. Finansy, oblik i audyt - Finance, accounting and auditing, 18, 172-183 [in Ukrainian].

Stukan I.Yu. (2015). Finansova hlobalizatsiia: sutnist, etapy ta naslidky [Financial globalization: essence, stages and consequences] Yevropeiski perspektyvy European perspectives, 1, 18-24 [in Ukrainian].

Onyshchenko S.V. (2017). Finansova hlobalizatsiia yak chynnyk vplyvu na biudzhetnu bezpeku derzhavy [Financial globalization as a factor influencing the state budget security]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy 2, chast.2, 50-55 [in Ukrainian].

Bulatova O.V. & Marena T.V. (2019). Zrushennia rehionalnoi struktury svitovoho finansovoho rynku [Shift of the regional structure of the world financial market] Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI” - Economic bulletin of the national technical university of ukraine "Kyiv polytechnical institute" , 16, 67-78 [in Ukrainian].

Droniaieva H.M. (2010). Rozvytok svitovoho finansovoho rynku v aspekti formuvannia hlobalnoho ekonomichnoho prostoru [Development of the world financial market in the aspect of formation of global economic space]: Extended abstract of PhD’s thesis: Donetsk, 22 [in Ukrainian].

Yurchyshyn V. (2019). Torhovelni viiny suchasnosti ta yikh vplyv na ekonomichne zrostannia i rozvytok u sviti ta Ukraini [Modern trade wars and their impact on economic growth and development in the world and in Ukraine] Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

Priami inozemni investytsii v Ukraini v 2019 rotsi [Foreign direct investment in Ukraine in 2019]. index.minfin.com.ua. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/minfin/sitemap/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24