СТРАТЕГІЧНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221683

Ключові слова:

стратегічне управління, інноваційний розвиток, інновації, управлінські рішення, розвиток підприємств.

Анотація

В статті охарактеризовано етапи формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств за умови функціонування їх в сучасних умовах невизначеності і неоднозначності. Для того щоб врахувати сукупність всіх етапів діяльності в період від пошуку нових ідей до їх використання, комерціалізації і поширення, слід застосовувати «інноваційний цикл», яке включає в себе період створення інновації та їх життєвий цикл. Запропоновано адаптивне управління інноваційним розвитком, на відміну від традиційного управління зі зворотним зв'язком, передбачає більш складний механізм вироблення керуючого впливу.

Посилання

Lutsykiv, I.V. (2010). Innovatsiyna diyalnist v Ukrayini: realiyi sohodennya ta perspektyvy rozvytku. [Innovative activity in Ukraine: realities of the present and prospects of development]. Innovatsiyna ekonomika - Innovative economy, 4, 23-26. [in Ukrainian]

Tanklevska, N.S. & Advokatova, N.O. (2019). Ahroparky povnoho tsyklu vyrobnytstva v konteksti innovatsiynoho rozvytku pivdennoho rehionu Ukrayiny [Agricultural parks of the full production cycle in the context of innovative development of the southern region of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) - Collection of scientific works of Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences), 1(39), 5-11. [in Ukrainian].

Tarasenko, I.O. (2009). Otsinka innovatsiynoyi aktyvnosti pidpryyemstva v systemi stratehichnoho upravlinnya [Evaluation of innovative activity of the enterprise in the system of strategic management]. Aktualni problemy ekonomiky - Current economic problems, 9, 133-141. [in Ukrainian].

Beltyukov, YE.A. & Cherkasova, I.V. (2009). Finansovyy aspekt pidtrymky innovatsiynoho rozvytku promyslovykh pidpryyemstv [Financial aspect of support of innovative development of industrial enterprises]. Ekonomichni innovatsiyi - Economic innovations, 36, 54-58. [in Ukrainian].

Sharko, M.V. (2010). Upravlenye razvytyem ynnovatsyy v promyshlennom proyzvodstve [Management of innovation development in industrial production]. Kherson: Oldy-Plyus [in Ukrainian].

Advokatova, N.O. (2015). Upravlinnya vytratamy ta optymizatsiya yikh struktury-napryamok shchodo udoskonalennya hospodarskoyi diyalnosti pidpryyemstva [Cost management and optimization of their structure-direction to improve the economic activity of the enterprise]. Ekonomichni innovatsiyi- Economic innovations, 60 (1), 7-12. [in Ukrainian].

Karnaushenko, A.S. & Advokatova, N.O. (2019). Priorytetni ta stratehichni napryamy rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv Ukrayiny [Priority and strategic directions of development of agricultural enterprises of Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytet. Ser.: Ekonomichni nauky- Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser .: Economic Sciences, 34, 45-49. [in Ukrainian].

Zaitseva, O.I. & Zhosan, G.V. (2018). Vprovadzhennya sotsialno-etychnoho marketynhu v systemu adaptyvnoho upravlinnya pidpryyemstvamy v umovakh usvidomlenoho spozhyvannya [Introduction of social and ethical marketing in the system of adaptive enterprise management in the conditions of conscious consumption]. Uzhgorod University Scientific Bulletin- Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 1(51), 74-78. [in Ukrainian]

Povod, T.M. & Advokatova, N.O. (2020). Upravlinski rishennya shchodo optymizatsiyi struktury vytrat. [Management decisions to optimize the cost structure]. Tavriyskyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika- Taurian Scientific Bulletin. Series: Economics,1, 67-71. [in Ukrainian].

Plyaskina, A.I. (2020). Vplyv determinantiv na dilovu stratehiyu rozvytku pidpryyemstva v umovakh posylennya hlobalizatsiynykh protsesiv. [Influence of determinants on business strategy of enterprise development in the conditions of strengthening of globalization processes]. Ekonomichnyy prostir- Economic space, 158, 50-53. [in Ukrainian].

Опубліковано

2020-12-24