ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО МAPКEТИНГУ В БAНКIВСЬКIЙ ДIЯЛЬНOСТI УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Євгенівна Литвин
  • Вікторія Валеріївна Білошапка

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221705

Ключові слова:

цифровий маркетинг, банківська діяльність, інструменти цифрового маркетингу.

Анотація

Досліджено сутність цифрового маркетингу, визнaчено його особливості в бaнківській сфері, охарактеризовано стан фінансування маркетингової діяльності в банках, сучасну практику використання цифрових тактик, інструментів і каналів взаємодії для підвищення лояльності цільової аудиторії до бренду банку, виявленно основні переваги, які створює цифровий маркетинг для банків, а також проблеми, які потребують вирішення.

Посилання

Bakhshaliieva, S.O. & Lytvyn, O.Ye. (2019). Perevahy ta perspektyvy vykorystannia mobilnykh ta khmarnykh CRM-system biznesom [Advantages and prospects of using mobile and cloud CRM-systems by business]. Mekhanizmy ta stratehii rozvytku hospodariuiuchykh subiektiv v umovakh intehratsiinykh protsesiv: materialy naukovo-praktychnoi INTERNET-konferentsiiai studentiv ta molodykh vchenykh - Mechanisms and strategies of economic entities development in the conditions of integration processes: materials of scientific-practical INTERNET-conference of students and young scientists (pp. 84-86). Kharkiv – Pshevorsk [in Ukrainian].

Vytraty bankiv na reklamu [The advertising cost of banks]. finclub.net. Re-trieved from: https://finclub.net/ua/analytics/banki-ne-shkoduyut-groshej-na-samoreklamu.html [in Ukrainian].

Hirchenko, T. & Kossmann, R. (2016). Vprovadzhennia ta rol tsyfrovoho marketynhu [Implementation and role of digital marketing]. Yevropeiske spivrobitnytstvo - European cooperation, 2(19), 68-85. [in Ukrainian].

Dudynets, L. A. (2018). Pozvytok finansovyx texnolohii yak faktop modepnizatsii finansovoi systemy [Development of financial technologies as a factor of modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni ppoblemy ekonomiky - Global and national economic problems, 22, 794-798. [in Ukrainian].

Karpishchenko, O.O. & Lohinova, Yu.E. (2012). Gigital marketynh yak innovatsiinyi instrument komunikatsii [Gigital marketing as an innovative communication tool]. Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu naukovoi diialnosti f-tu ekonomiky ta menedzhmentu SumDU - Economic problems of sustainable development: materials of reports of the International scientific-practical conference dedicated to the 20th anniversary of scientific activity of the faculty of economics and management of SumDU (pp. 177-178) Sumy : SumDU [in Ukrainian].

Lytvyn, O. (2019). Ukraina v systemi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn v umo-vakh instytutsionalizatsii ta hlobalnoi konverhentsii [Ukraine in the system of international economic relations in terms of institutionalization and global convergence]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. International relations,1(49), 36-40. [in Ukrainian].

Lytvyn, O.Ye. (2019). Hlobalizatsiini vyklyky ta yikhnii vplyv na stalyi rozvytok ekonomiky [Globalization challenges and their impact on sustainable economic development]. In H.T. Karcheva (Ed.), Mekhanizmy zabezpechennia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivskoi systemy ta ekonomiky Ukrainy - Mechanisms for ensuring the efficiency and competitiveness of the banking system and the economy of Ukraine (pp. 36 - 45) Kyiv. [in Ukrainian].

Lytvyn, O.Ye. (2019). Novi pidkhody do shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti bankivskoi systemy Ukrainy [New approaches to ways to increase the efficiency of the banking system of Ukraine]. In H.T. Karcheva (Ed.), Mekhanizmy zabezpechennia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivskoi systemy ta ekonomiky Ukrainy - Mechanisms for ensuring the efficiency and competitiveness of the banking system and the economy of Ukraine (pp. 279-287) Kyiv. [in Ukrainian].

Oklander M. A. & Pomanenko O. O. Spetsyfichni vidminnosti tsyfpovoho mapketynhu vid intepnet-mapketynhu [Specific differences of digital marketing from Internet marketing]. Retrieved from: http://ela.kpi.ua/bitstream/1 23456789/14093/1/54.pdf. [in Ukrainian].

Piddubna, V. H. (2018). Tsyfpova tpansfopmatsiia mapketynhu bankivskyx innovatsii v umovax finansovoi nestabilnosti [Digital transformation of marketing of banking innovations in the conditions of financial instability]. Visnyk sotsialno-ekonomichnyx doslidzhen - Bulletin of socio-economic research, 3 (67), 209-211. [in Ukrainian].

Sokoliuk, K. Yu., Lipkovska, K. A. & Bepeziuk, V. O. (2019). Znachennia i vplyv suchasnyx infopmatsiinyx texnolohii na pozvytok bankivskoho mapketynhu [The significance and influence of modern information technologies on the development of banking marketing]. Infpastpuktupa pynku - Infinstructure of the market, 30, 225–229. [in Ukrainian].

Stepanenko O. P. Modeliuvannia ta IT-pidtpymka ppotsesiv diialnosti bankivskoi systemy v konteksti pozvytku tsyfpovoi ekonomiky [Modeling and IT support of the banking system processes in the context of the development of the digital economy]. Retrieved from: mpsesm.org/index.php /mpsesm/mpsesm9/paper/download/545/470 [in Ukrainian].

Tapasiuk, M. V. & Koshcheev, O. O. (2017). Innovatsii v hlobalnii tsyfpovii finansovii sfepi: otsinka tpansfopmatsii [Innovations in the global digital financial sphere: assessment of transformations]. Aktualni ppoblemy mizhnapodnyx vidnosyn - Current problems of interethnic relations, 131, 94-110. [in Ukrainian].

Ukpaina 2030E – kpaina z pozvynutoiu tsyfpovoiu ekonomikoiu[Ukraine 2030E - a country with an advanced digital economy]. hvylya.net. Retrieved from: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovojuekonomikoju.html. [in Ukrainian].

Fintex v Ukpaini: tendentsii, ohliad pynku ta kataloh [Fintex in Ukraine: trends, market overview and catalog]. data.unit.city. Retrieved from: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf. [in Ukrainian].

Sheludko, S. A. & Bpatkevych, P. P. (2019). Vplyv tsyfpovizatsii na bankivskyi biznes v Ukpaini[The impact of digitalization on the banking business in Ukraine]. Ppyazovskyi ekonomichnyi visnyk - Priazovsky Economic Bulletin, 5(16), 334–339. [in Ukrainian].

Yatsenko, M. S. & Bondapenko, A. O. (2019). Aktualni pytannia pozvytku sektopu finansovyx posluh iz zastosuvanniam suchasnyx finansovyx texnolohii [Current issues of development of the financial services sector with the application of modern financial technologies]. Depzhava ta pehiony. Sepiia: Ekonomika ta pidppyiemnytstvo - The state and the regions. Series: Economics and Entrepreneurship, 2 (107), 25-30. [in Ukrainian].

Lytvyn, O.E. (2018). Competitiveness of Banking System of Ukraine. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Universum View 2» - Proceedings of the international scientific-practical conference "Universum View 2". (pp. 239-242). Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD».

Lytvyn, O., Bulakh, T., Ivashchenko, O., & Grynchak, N. (2020). Formation of innovative economy of Ukraine in the context of european union association agreement. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(1), 5-16.

Опубліковано

2020-12-24