КОМЕРЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК ПЕРШІ ОСВІТНІ УСТАНОВИ ПРОФІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.1(41).2021.171517

Ключові слова:

економічна освіта, профільна освіта, освітні установи, євроінтеграція

Анотація

У роботі розкрито загальні умови розвитку освітніх установ на українських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено діяльність комерційних начальних закладів як перших освітніх установ профільної економічної освіти. Узагальнено особливості появи перших економічних навчальних закладів у Південному регіоні  України. Опрацьовано умови функціонування освітньої сфери. Досліджено загальні риси профільної економічної освіти. Проаналізовано особливості профільної економічної освіти в Україні. Обґрунтовано потенційні можливості розвитку економічної освіти в Україні. Опрацьовано проблеми української освітньої сфери в умовах євроінтеграції. Запропоновано напрями посилення ефективності освітнього процесу.

 

Посилання

Golubka, M. M. (2016). Ekonomichna dumka Karla Koberskoho ta yiyi vplyv na rozvytok finansovo-ekonomichnoyi ta kooperatyvnoyi osvity na zakhidnoukrayinskykh zemlyakh u druhiy polovyni ХІХ – pochatku ХХ storichchy[Economic thought of Karl Kobersky and its influence on the development of financial, economic and cooperative education in the western Ukrainian lands in the second half of the XIX - early XX century]. Traektorija nauki - The trajectory of science, 5(10), 1.21-1.27 [in Ukrainian].

Gorkina, L.P. & Chumachenko, M.G. (2008). Perervanyy postup: vikhy istori-yi ekonomichnoyi nauky v Ukrayini[Interrupted progress: milestones in the history of economics in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual prob-lems of economics, 4 (82), 12–28. [in Ukrainian].

Gubatyuk, I.V. (2008). Ekonomichna dumka Ukrayiny[Economic thought of Ukraine]. Ekonomika v shkolakh Ukrainy - Economics in schools of Ukraine, 6 (43), 2–4. [in Ukrainian].

Bazilevich, V.D. (2005). Istoriya ekonomichnykh vchen [The history of eco-nomic studies].(Vol. 1). Kiev.: Knowledge[in Ukrainian]

Lortikyan, E.L. (1998). Razvytye ékonomycheskoho y kommercheskoho obrazovanyya v Ukrayne v nachale XX veka [Development of economic and commercial education in Ukraine at the beginning of the twentieth century]. Skhid-zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk - East-West: Historical and Cultural Collection, 135-149. [in Ukrainian].

Lortikyan, E. L. (1995). Ukraynskye ékonomysty pervoy trety XX stoletyya: Ocherky ystoryy ékonomycheskoy nauky y ékonomycheskoho obrazovanyya [Ukrainian economists of the first third of the XX century: Essays on the histo-ry of economic science and economic education]. Kharkiv [in Ukrainian].

Medvid, L.A. & Mishchenko, I.B. (2005). Ekonomichna osvita v konteksti formuvannya zahalʹnoyi systemy osvity Ukrayiny [Economic education in the context of the formation of the general education system of Ukraine]. Naukovi zapysky NaUKMA. Seriia ‘Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota - Scientific notes of NaUKMA. Series “Pedagogical, psychological sci-ences and social work”, 47, 18-22. [in Ukrainian].

Dneprova, E. D., Egorova, S.F., Panachina, F. G. & Tibieva, B. K (1991). Ocherki istorii shkoly i pedagogicheskoy mysli narodov SSSR. Konets XIX - nachalo XX v [Essays on the history of schools and pedagogical thought of the peoples of the USSR. Late 19th - early 20th century]. M.: Pedagogy. [in Rus-sian]

Stuparyk, B.M. (1998). Natsionalna shkola: vytoky stanovlennya [National school: the origins of formation]. K .: IZMN. [in Ukrainian]

Tretyak, V.P. (2007). Stan i priorytety rozvytku systemy osvity Kharkivshchyny [Status and priorities of development of the education system of Kharkiv region]. Sat. scientific tr. "Promising innovations in science, educa-tion, production and transport - Sat. scientific tr. "Promising innovations in sci-ence, education, production and transport", 4, 4–6. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01