Перспективні напрями інтеграції економіки України в глобальне господарство

Автор(и)

  • Олена Литвин Університет банківської справи, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3437-2067
  • Владислав Романенко Університет банківської справи, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.1(45).2022.627475

Ключові слова:

інтеграція, глобальне господарство, торгівля, експорт, імпорт

Анотація

Виявлено передумови та проблеми процесу інтеграції України у світове господарство. Серед основних передумов визначено географічне розташування країни, значна її мінерально-сировинна база, яка здатна за багатьма позиціями сформувати потужний експортний потенціал, особливо в аграрному секторі. Доведено, що використання і нарощування цього потенціалу стримується обмеженістю інвестицій.  Проведений аналіз товарообігу показав, що останнім часом в Україні збільшуються обсяги зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами. Проте, зниження індексу товарності економіки України свідчить про зменшення її участі в міжнародному поділі праці. Обгрунтовано перспективні напрями інтеграції та комплекс заходів для подальшого посилення позицій України в глобальному господарстві.

Посилання

Lytvyn, O. (2019). Ukrayina v systemakh mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn v umovakh instytutsionalizatsiyi ta hlobalʹnoyi konverhentsiyi [Ukraine in the system of international economic relations in the conditions of institutionalization and global convergence]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny - Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. International relations, 1(49), 36-40. [in Ukrainian]

Sidenko, V.R. (2018). Implementatsiya uhody pro asotsiatsiyu Ukrayiny z YES krizʹ pryzmu rozvytku neformalʹnykh suspilʹnykh instytutiv [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU through the prism of the development of informal public institutions]. Stratehichna panorama - Strategic pan-orama, 1, 37. [in Ukrainian]

Lytvyn, O.Ye. & Serhiyenko, E.V. (2019). Perspektyvy rozvytku ta problemy eksportno–importnoyi diyalʹnosti ukrayinsʹkykh pidpryyemstv [Prospects for development and problems of export-import activity of Ukrainian enterprises]. For-muvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini - Formation of market relations in Ukraine, 10 (221), 18-25. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_10_4. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3564219[in Ukrainian]

Sidenko, S.V. (2020). Yevrointehratsiyna stratehiya Ukrayiny: sotsialʹnyy vymir [Ukraine's European integration strategy: social dimension]. Stratehiya rozvytku Ukrayiny (ekonomika, sotsiolohiya, pravo) - Development Strategy of Ukraine (Economics, Sociology, Law), 2, 3–9. [in Ukrainian]

Lytvyn, O.YE., Semenetsʹ, I.V. (2021). Osoblyvosti mizhnarodnoyi spetsi-alizatsiyi ta vyrobnychoho kooperuvannya v umovakh hlobalizatsiyi [Features of international specialization and industrial cooperation in the context of globalization]. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta natsionalʹna ekonomichna diyalʹnistʹ: suchasnyy stan, problemy ta tendentsiyi rozvytku - International economic relations and national economic activity: current status, problems and trends. pp. 18-32. Poltava: PP «Astraya». Retrieved from: http://www.economics.in.ua/2021/07/blog-post_78.html [in Ukrainian]

Kukharchyk, O.H. (2019). Rynok mulʹtymodalʹnykh perevezenʹ rehionu ta stratehiya yoho rozvytku [The region's multimodal transportation market and its de-velopment strategy]. Doctor’s thesis. Kherson. [in Ukrainian]

Mineralʹni resursy Ukrayiny: shchorichnyk [Mineral resources of Ukraine: yearbook]. K.: DNVP “Heoinform”. 2020. p. 7. [in Ukrainian]

Popov, S. O., Babets, E. K., Kolosov, V. O. & Rudʹko, H. I. (2019). Stan i per-spektyvy rozvytku zalizorudnoyi promyslovosti Ukrayiny [The state and prospects of development of the iron ore industry of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ «Nauko-vo-doslidnoho hirnychorudnoho instytutu» DVNZ «Kryvorizʹkyy natsionalʹnyy uni-versytet» - Collection of scientific works "Research Institute of Mining" SHEE "Kryvyi Rih National University", 55, 12–36. [in Ukrainian]

Patyka, N.I. (2019). Napryamy ta perspektyvy intehratsiyi silʹsʹkoho hospo-darstva Ukrayiny u svitovyy ahrarnyy rynok [Directions and prospects of integration of agriculture of Ukraine into the world agricultural market]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod Na-tional University, 23(2), 55 [in Ukrainian]

Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ. Statystychna informatsiya Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny[Foreign economic activity. Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian]

Lytvyn, O.YE, Padun, A.O. & Tyshchenko, A.V. (2021). Ekonomika provid-nykh krayin svitu v umovakh pandemiyi COVID-19 [The economies of the world's leading countries in the context of the COVID-19 pandemic]. Molodyy vchenyy - Young scientist, 4 (92), 303-307. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-65 [in Ukrainian]

Us, I. V. (2021). Shcho stanu zovnishnʹoyi torhivli tovaramy Ukrayiny za 9 misyatsiv 2021 roku [On the state of foreign trade of goods in Ukraine for 9 months in 2021]. niss.gov.ua. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-10/ukraine-trade-9-months_29102021_0.pdf [in Ukrainian]

Zovnishnya torhivlya tovaramy [Foreign trade of goods]. bank.gov.ua. Re-trieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 [in Ukrainian]

Pikulyk, O.I. (2018). Ukrayina u svitovomu hospodarstvi [Ukraine in the world economy]. Ekonomika i suspilʹstvo - Economy and society,15, 55 [in Ukrainian]

Sushko, K. & Chernova, O. (2020). Mistse Ukrayiny u hlobalʹnykh ekonomichnykh reytynhakh [Ukraine's place in global economic rankings]. Ekonomi-ka i suspilʹstvo - Economy and Society, 9, 110–114. [in Ukrainian]

Lytvyn, O.YE. & Khmelevsʹka, V.V. (2021). Konkurentni polozhennya Ukrayiny na svitovomu rynku finansovykh posluh [Ukraine's competitive position in the global financial services market]. Finansovyy prostir – Financial space, 1 (41), 66-78. [in Ukrainian]

Zvit pro vykonannya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta Yevrop-eysʹkym Soyuzom u 2019 rotsi [Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2019]. eu-ua.org. Retrieved from: https://eu-ua.org/sites/default/fi les/inline/fi les/association-agreement-implementation-report-2019.pdf [in Ukrainian]

Опубліковано

2022-05-09