Концептуальні засади державного регулювання страхового ринку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.2(46).2022.445354

Ключові слова:

державне регулювання, державний нагляд, страховий ринок, страхова система, страхове підпрємництво, ринок фінансових послуг

Анотація

У статті висвітлено основні поняття теорії державного регулювання. Здійснено порівняльний аналіз різних підходів до трактування об’єкту та мети такого регулювання. Зосереджено увагу на розмежуванні понять «державне регулювання» та «державний нагляд». Запропоновано авторське визначення державного регулювання страхового ринку.

Посилання

Yavorska, Т.V. (2014). Funktsii ta vydy derzhavnoho rehuliuvannia strakhovoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Functions and types of state regulation of insurance entrepreneurship in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences, 8 (1), 181-184 [in Ukrainian].

Korvat, О.V. (2015). Kontseptualizatsiia derzhavnoho rehuliuvannia rynku strakhovykh posluh [Conceptualization of state regulation of the insurance services market]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 9. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_9_41 [in Ukrainian].

Rоtоvа, T. & Manko, I. (2018). Rehuliuvannia rynku strakhovykh posluh v Ukraini [Regulation of the market of insurance services in Ukraine]. Tovary i rynky - Commodities and markets, 1, 121-134 [in Ukrainian].

Prykaziuk, N.V. (2017). Strakhova systema Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Insurance system of Ukraine: theory, methodology, practice]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

Voitovych, L.M. (2020). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku strakhovoi systemy Ukrainy [The mechanism of state regulation of the development of the insurance system of Ukraine]. Problemy ekonomiky - The Problems of Economy, 3 (45), 148-154 [in Ukrainian].

Krupka, Ya.D. (2019). Novi aspekty kontroliu ta rehuliuvannia diialnosti strakhovykh kompanii [New aspects of control and regulation of insurance companies' activities]. Problemy ekonomiky - The Problems of Economy, 3 (41), 240-245 [in Ukrainian].

Shirinian, L. (2012). Poniatiina sutnist i teoretyko-kontseptualni zasady finansovoho rehuliuvannia strakhovoho rynku [Conceptual essence and theoretical and conceptual principles of financial regulation of the insurance market]. Svit finansiv - World of Finance, 1, 129-138 [in Ukrainian].

Plysa, V. (2008). Derzhavne rehuliuvannia strakhovoho rynku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [State regulation of the insurance market of Ukraine in conditions of globalization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika - Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy, 106, 26-30 [in Ukrainian].

Shumelda, Ya.P. (2007). Strakhuvannia [Insurance]. Kyiv: Mizhnarodna ahentsiia «BIZON» [in Ukrainian].

Hamankova, O.O. (2009). Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Market of insurance services of Ukraine: theory, methodology, practice]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Senyshyn, O.S., Horyn, M.O. & Kundytskyi, O.O. (2014). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of Economy]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

OECD (2018). The Institutional Structure of Insurance Regulation and Supervision. Retrieved from: www.oecd.org/finance/The-Institutional-Structure-of-Insurance-Regulation-andSupervision.pdf.

Chystov, S.M., Nykyforov, A.Ye., Kutsenko, T.F. et al. (2004). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of Economy]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets No. 2664-ІІІ. (2001, July 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Financial Services and Financial Companies No. 1953-ІX. (2021, December 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#n429 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the National Bank of Ukraine No. 679-ХІV. (1999, May 20). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/ed20220507#n1057 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Insurance No. 1909-IX. (2021, November 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#n2049 [in Ukrainian].

Patsuriia, N.B., Voitsekhovska, I.M. & Holovachova, A.S. (2017). Pravove rehuliuvannia diialnosti u sferi strakhuvannia ta perestrakhuvannia: problemy teorii ta praktyky [Legal regulation of insurance and reinsurance activities: problems of theory and practice]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-09-28