DOI: https://doi.org/10.18371/fp.2(34).2019.178498

Інноваційний та фінансовий ресурсний потенціал аграрних підприємств

Валентина Ковтун

Анотація


Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структур-но-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Головне місце в цьому належить оцінці та ефективному використанню саме інноваційному та фінансовому ресурсного потенціалу аграрного підприємства як основи для успішного розвитку системи.

Ключові слова


Інноваційний; фінансовий ресурсний потенціал; аграрне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovtun, V.A. (2019). Priorytety ta skladovi stratehii innovatsiinoho rehionalnoho rozvytku [Priorities and components of innovative regional development strategies]. Rozvytok pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti v umovakh hlobalʹnykh ta intehratsiynykh protsesiv : materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet konferentsiyi – Proceedings of the Internation Scientific and Practical Internet Conference: Development of Entrepreneurship in the Conditions of Global and Integration Processes. (pp.75-78). Kherson: KSAU [in Ukrainian].

Prokhorova, V.V. (2012). Krytychnyi ohliad metodychnykh pidkhodiv do otsinky resursnoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv u suchasnykh ekonomichnykh umovakh [A critical review of methodological approaches to the assessment of the resource potential of industrial enterprises in the current economic conditions: Monograph]. Ekonomika ta upravlinnya – Economics and Management, 6, 22-27 [in Ukrainian].

Ivanilov, O.S. (2011). Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva [Innovative potential of the enterprise]. Ekonomika, finansy, pravo – Economics, finance, law, 12, 5-7 [in Ukrainian].

Orlova, V.M. (2015). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Strategy of innovative development of the enterprise]. Ekonomichnyy nobelivsʹkyy visnyk – Economic Nobel Bulletin, 1 (8), 79-85 [in Ukrainian].

Skrypko, T.O. (2011). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Knowledge [in Ukrainian].

Koval, N.V. (2012). Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta struktura [Enterprise innovation potential: essence and structure]. Belotserkovsky NAU [in Ukrainian].

Hrytsaienko, H.I. (2012). Ahrarnyi resursnyi potentsial [Agricultural resource potential]. Aktualʹni problemy ekonomiky – Current problems of the economy. 6 [in Ukrainian].

Koval, O.M. Optymizatsiia efektyvnosti vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Optimization of efficiency of utilization of resource potential of agricultural enterprises of Ukraine]. nbuv.ua. Retrieved from: http//www.nbuv.ua /portal /chem..biol /nvnau /2012-154-1 /10kom.pdf [in Ukrainian].

Tiutiunnyk, Yu.M., Dorohan-Pysarenko, L.O. & Tiutiunnyk, S.V. (2016). Finansovyi analiz [Financial analysis]. Poltava: PDDA [in Ukrainian].

Kovtun, V.A. (2019). Rol intelektualnykh tekhnolohichnykh rishen dlia efektyvnoho vykorystannia resursiv silskoho hospodarstva [The role of intelligent technological solutions for efficient use of agricultural resources]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: Economics, Business and Management, 1(18). Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/18-2019-ukr [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.