DOI: https://doi.org/10.18371/fp.2(34).2019.183582

Формування інвестиційної програми регіонального розвитку аграрного сектору

Наталія Танклевська, Віктор Олійник

Анотація


У статті проаналізовано значення та роль інвестиційної політики регіону та інвестиційних програм. Було досліджено методологію розробки інвестиційної програми розвитку аграрної сфери регіону. Запропонована система елементів регіональної інвестиційної програми в аграрному секторі економіки.

Ключові слова


регіональна інвестиційна програма; аграрна сфера; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Tanklevsʹka, N. (2007). Investytsiyna prohrama rozvytku APK rehionu [Investment program for the development of the agricultural sector of the region]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorʺya. Vyp.1 (39). pp. 102-108 [in Ukrainian].

Lytovchenko, M. (2011). Udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya investytsiynoyi diyalʹnosti subʺyektiv hospodaryuvannya z urakhuvannyam aktyvizatsiyi protsesiv zlyttya i pohlynannya pidpryyemstv v Ukrayini [Improvement of state regulation of investment activity of economic entities, taking into account the activation of mergers and acquisitions of enterprises in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 24, 24-27 [in Ukrainian].

Kononenko, O. Regional structural and investment policy of Ukraine. Retrieved from: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/5299/1/%D0%9E. %20%D0%A E.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf [in Ukrainian].

Tanklevsʹka, N., Karnaushenko, A. (2015). Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises]. Kherson: Aylant [in Ukrainian].

Hrynʹova, V., Koyuda, V., Lepeyko, M., Koyuda, O. (2002). Problemy rozvytku investytsiynoyi diyalʹnosti [Problems of development of investment activity] /Ed. Hrynʹovoyi V. KH.: Vyd KHDEU [in Ukrainian].

Tanklevsʹka, N. (2008). Metodychni aspekty vyznachennya investytsiynoyi pryvablyvosti APK rehionu [Methodical Aspects of Determining the Investment Attractiveness of AIC in the Region]. Naukovyy visnyk NAU, 120, 182-186 [in Ukrainian].

Danilov, O., Ivashyna, H., Chumachenko, O. (2001). Investuvannya [Investing]: Navch. pos. K.: VD «Kompʺyuterpres» [in Ukrainian].

Revutska, N. (2014). Suchasni instrumenty zaluchennya inozemnoho kapitalu [Modern tools of foreign capital]. Tsinni papery Ukrayiny. vol. 9. pp. 54-58. [in Ukrainian].

Komarova, A. (2013). Rehulyuvannya investytsiynoho rozvytku Ukrayiny ta mizhnarodnyy dosvid [Regulation of investment development of Ukraine and international experience]. Pravosuddya — harant u sferi ekonomichno-pravovykh vidnosyn. T. № 21 (1). pp. 147-151. [in Ukrainian].

Melʹnychenko, O. (2012). Investytsiynyy klimat: sutnistʹ ta napryamky yoho pokrashchennya v Ukrayini [Investment climate: essence and directions of its improvement in Ukraine]. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya. 14(185). CH. 1. pp. 292-295. [in Ukrainian].

Drobot, V., Zub, H., Kononenko, M. (2003). Ekonomichnyy dovidnyk ahrarnyka [Farmers' Economic Directory.]/ Ed. YU. Luzana, P.Sabluka. K.: "Presa Ukrayiny" [in Ukrainian].

Nebava, M., Tkachuk, L. Upravlinnya rehionalʹnym rozvytkom [Management of Regional Development]. Elektronnyy navchalʹnyy posibnyk. Retrieved from: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/25nebava_upravlinnya_ regionalnym_ rozvytkom/ 4.html [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.