Фінансовий механізм функціонування аграрних підприємств: зарубіжний досвід

Автор(и)

  • Олександр Синенко

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.2(34).2019.183583

Ключові слова:

фінансовий механізм, держава, державний вплив, державне регулювання, ціна, ціноутворення

Анотація

У статті досліджено досвід провідних країн світу у формуванні фінансового механізму ефективної діяльності аграрних підприємств. Виявлено, що на ефективність фінансового механізму аграрних господарств має значний вплив державне втручання в частині підтримки сільського господарства через дотації, регулювання цін, застосування квот, кредитної й податкової політики тощо. Визначено інструменти впливу зарубіжних країн на фінансовий механізм, які було б доцільно адаптувати й застосовувати в Україні.

Посилання

Maystro, S. (2006). Sutnistʹ ta napryamy derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho rynku v zarubizhnykh krayinakh [Essence and directions of state regulation of the agrarian market in foreign countries]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, 1. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006- 1/txts/GALUZEVE /06msvrzk.pdf [in Ukrainian].

Tanklevsʹka, N. (2009). Udoskonalennya derzhavnoyi finansovoyi polityky [Improvement of public financial policy]. Naukovo-teoretychnyy ekonomichnyy zhurnal «Produktyvni syly Ukrayiny»,1 (005),56-61 [in Ukrainian].

Komarova, I. (2013). Finansovi vazheli derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho sektoru [Financial levers of state regulation of the agrarian sector]. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu,1, p. 80-84. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbumb_2013_1_19.pdf. [in Ukrainian].

Tanklevsʹka, N. (2008). Zarubizhnyy dosvid finansovo-kredytnoho zab-ezpechennya rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Foreign experience of financial and credit support for the development of agricultural enterprises]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorʺya,1 (44), p.81-87[in Ukrainian].

Onehina, V. (2007). Derzhavne rehulyuvannya tsin i dokhodiv silʹsʹkohospodarsʹkykh tovarovyrobnykiv [State regulation of prices and incomes of agricultural commodity producers]./ Ed. V. Onehina. Kyiv: NNTS IAE [in Ukrainian].

Mykhasyuk, I., Melʹnyk, A, Krupka, M. & Zaloha, Z. (2000). Derzhavne re-hulyuvannya ekonomiky [State regulation of economy]. Ed. I.R. Mykhasyuka; Lʹviv. nats. un-t im. I.Franka: Pidruchnyk. 2-he vyd. vypr. i dopovn. Kyiv: Atika; Elʹha-N. [in Ukrainian].

Tanklevsʹka, N. (2009). Osnovni pidkhody shchodo udoskonalennya finansovoyi polityky [Basic approaches to improving financial policy]. Visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika APK, 16 (1), 40-44. [in Ukrainian].

Sheremet, A. & Sayfulin, R. (1999). Finansy predpriyatiy [Business Finance]. Moscov: Infra-M [in Russian].

Oliynyk-Dann, O. Chy dostupni kredyty dlya fermeriv u SSHA? Retrieved from: https://nubip.edu.ua/node/35508 [in Ukrainian].

Tanklevsʹka, N. (2010). Suchasni tendentsiyi rozvytku kredytnoyi polityky v ahrarniy sferi ekonomiky [Current trends in credit policy development in the agricultural sector]. Naukovyy visnyk NUBiP. Vyp, 145, 387-395 [in Ukrainian].

Onehina, V. & Shybayeva, N. (2016). Instytutsiyna osnova ahrarnoyi polityky: ukrayinsʹki realiyi y dosvid SSHA ta YES [Institutional framework of agrarian policy: Ukrainian realities and experience of the USA and the EU]. Ekonomika APK, 1, 18-24 [in Ukrainian].

Andriychuk, V. (2002). Ekonomika ahrarnykh pidpryyemstv [Economics of agrarian enterprises]. 2-he vyd., dop. i pereroblene. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Krugman, P. (1995). Development, geography, and economic theory: Cam-bridge M.A.: MIT Press. [in Englіsh].

Koretsʹkyy, M. (2002). Derzhavne rehulyuvannya ahrarnoyi sfery u rynkoviy ekonomitsi [State regulation of agrarian sphere in a market economy]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Shkolenko, O. (2010). Instrumenty derzhavnoyi polityky zakhystu ekonomichnykh interesiv vitchyznyanykh tovarovyrobnykiv u zarubizhnykh krayinakh [Instruments of the state policy of protecting the economic interests of domestic producers in foreign countries]. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Retrieved from: http:/ /www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_ 1/2.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-21