Інформація, освіта та знання як основа соціально-економічного розвитку суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(47).2022.172223

Ключові слова:

інформація, освіта, знання, інформаційне забезпечення, система інформаційного забезпечення, інформаційні технології, інформаційна економіка, інформаційне суспільство

Анотація

У статті розглянуто характеристики понять «інформація» та «система інформаційного забезпечення». Висвітлено теоретичні аспекти впливу інформації, освіти та знань на формування інформаційної економіки та інформаційного суспільства. Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення, як основний засіб взаємодії суб’єктів виробничої діяльності, отримання професійних знань, покращення якості освіти.

Посилання

Makhlup, F. (1966). Proyzvodstvo y rasprostranenye znanyy v SSHA [Production and distribution of knowledge in the USA]. Moskva: Polytyzdat. [in Rus-sian]

Porat, M.U. (1977). The Information Economy Nine volumes. Office of Telecommunication, US Departament of Gommerce. Washington, С.8.

Dretske, F. (1999). Knowledge and the Flow of Information. Chicago: Center for the Study of Language and Information.

Ponomarenko, V.S. & Hontaryeva I.V. (2015). Metodolohiya kompleksnoho otsinyuvannya efektyvnosti rozvytku pidpryyemstva [Methodology of comprehensive evaluation of the efficiency of enterprise development]. Kharkiv: KHNEU im. S.Kuznetsya. [in Ukrainian]

Kozlovsʹka, A.B. (2012). Svoystva y funktsyy ynformatsyy v kratkom hazetnom soobshchenyy [Properties and functions of information in a short newspaper report]. Humanitarnyy visnyk. Tem.vyp. «Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do yevropeysʹkoho osvitnʹoho prostoru» - Humanitarian Herald. Theme issue "Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational space", 27(38), 204-208. [in Russian]

Bezborodova, T.V. (2007). Strukturno-morfolohichna modelʹ systemy informatsiynoho zabezpechennya protsesu upravlinnya [Structural and morphological model of the system of information support of the management process]. Ekonomika ta derzhava - Economy and the state, 4, 27-29. [in Ukrainian]

Vinnychuk, O.YU. (2011). Deyaki pidkhody do formuvannya informatsiynykh resursiv pidpryyemstva [Some approaches to the formation of information resources of the enterprise]. Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Seriya «Ekonomichni nauky» - Scientific Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute of KNTEU. Series "Economic Sciences", II (42), 212-126. [in Ukrainian]

Kizlo, M.V. (2011). Informatsiyne zabezpechennya protsesu kontrolyuvannya diyalʹnosti promyslovykh pidpryyemstv [Information provision of the process of monitoring the activities of industrial enterprises]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» - Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 714, 96-101. [in Ukrainian]

Ivanova, V.V. (2008). Shchodo formuvannya systemy informatsiynoho zabezpechennya rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Regarding the formation of the system of information support for the development of the economy of Ukraine]. Ekonomist – Economist, 4, 61-63. [in Ukrainian]

Tytarenko, I.V. (2011). Udoskonalennya protsesu informatsiynoho zabezpechennya yak instrumentu efektyvnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Improvement of the process of information provision as a tool of effective enterprise management]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu - Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 1(19), 349-353. [in Ukrainian]

Borovik, L.V. (2020). Metodolohichni aspekty pobudovy systemy ekonomichnoyi bezpeky formuvannya investytsiynoho potentsialu ahrarnoho pidpryyemstva [Methodological aspects of building a system of economic security, formation of the investment potential of an agrarian enterprise]. Finansovyy prostir - Financial space, 3(39), 94 – 100. [in Ukrainian]

Опубліковано

2023-01-09