Декомпозиція змісту, класифікація та фактори трансформації фінансових ринків

Автор(и)

  • Леся Гаряга ТВСП «Черкаське навчально-наукове відділення Львівського національного університету імені Івана Франка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5266-797X

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2022.071415

Ключові слова:

фінансові ринки, трансформація, декомпозиція, класифікація трансформації фінансових ринків, фактори трансформації фінансових ринків

Анотація

Розвинено зміст поняття «трансформація фінансових ринків» шляхом здійснення декомпозиції поняття з використанням методу денотатного графа. Сформовано та удосконалено класифікацію трансформації фінансових ринків з використанням системного підходу. Обґрунтовано фактори трансформації фінансових ринків та виділено рівні їх впливу.

Посилання

Baranovskyi, O. I. (Ed.) (2017). Transformatsiini protsesy u finansovomu sektori natsionalnoi ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta modeliuvannia [Transforma-tional processes in the financial sector of the national economy: theory, methodology and modeling]. Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» [in Ukrainian].

Balatskyi, Ye. O. & Kuzmenko, O. H. (2015). Vplyv transformatsiinykh ten-dentsii finansovoho rynku na upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu strakhovykh kom-panii [The influence of transformational trends of the financial market on the man-agement of operational activities of insurance companies]. Naukovyi visnyk Kher-sonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 15 (P. 5), 125-128 [in Ukrainian].

Mishchenko, S. V. (2009). Formuvannia efektyvnoi struktury finansovoho sektoru Ukrainy [Formation of an effective structure of the financial sector of Ukraine]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Stetsenko, B. S. (2017). Osoblyvosti postindustrialnoi orhanizatsii finansovykh rynkiv [Peculiarities of the post-industrial organization of financial markets]. Investy-tsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 15, 21-25 [in Ukrain-ian].

Baranova, V. H. & Honcharenko, O. M. (Eds.) (2019). Rozvytok finansovoho rynku Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii: problemy ta perspektyvy [Devel-opment of the financial market of Ukraine in the context of European integration: problems and prospects]. Kharkiv: Disa plius [in Ukrainian].

Vasylchenko, Z. M. (2006). Transformatsiia diialnosti komertsiinykh bankiv v ekonomitsi derzhavy [Transformation of the activity of commercial banks in the econ-omy of the state]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kovalenko, Yu. M. (2015). Rozvytok finansovoho sektoru ta ekonomichni chynnyky yoho zabezpechennia v Ukraini [Development of the financial sector and economic factors of its support in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys-ХХІ – Economic journal-ХХІ, 5-6, 77-81 [in Ukrainian].

Kornieiev, M. V. (2013). Faktory vplyvu na efektyvnist rozvytku finansovoho sektora [Factors affecting the efficiency of the development of the financial sector]. Biznes Inform – Business Inform,12, 292-296 [in Ukrainian].

Plastun, O. L. (2014). Osoblyvosti vplyvu fundamentalnykh faktoriv na dy-namiku tsin na finansovykh rynkakh [Peculiarities of influence of fundamental fac-tors on price dynamics in financial markets]. Problemy i perspektyvy rozvytku bank-ivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking sys-tem of Ukraine, 39, 158-170 [in Ukrainian].

Pantielieieva, N. M. (2018). Tsyfrovi transformatsii finansovoho poserednytstva [Digital transformations of financial intermediation]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia : Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Series: Economic sciences, 3, 81-90. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_3_13 [in Ukrainian].

Rubanov, P. M. (2020). Transformatsiini protsesy v natsionalnii ekonomitsi pid vplyvom FinTech innovatsii [Transformational processes in the national economy under the influence of FinTech innovations]. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet [in Ukrainian].

Kuznietsova, A. Ya. & Khutorna, M. E. (Eds.) (2021). Transformatsiia zab-ezpechennia finansovoi stabilnosti finansovoho sektoru natsionalnoi ekonomiky dlia spryiannia stalomu rozvytku: metodolohichnyi aspect [Transformation of ensuring financial stability of the financial sector of the national economy to promote sustain-able development: methodological aspect]. Lviv: Universytet bankivskoi spravy [in Ukrainian].

Hariaha, L. O. (2021). Finansovyi rynok: kontent-analiz osoblyvostei traktuvan-nia [Financial market: content analysis of features of interpretation]. Visnyk Univer-sytetu bankivskoi spravy – Bulletin of the Banking University, 2 (41), 24-30 [in Ukrainian].

Hariaha, L. O. (2021). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia, sehmentatsii ta klasyfikatsii finansovoho rynku [Conceptual approaches to the definition, segmenta-tion and classification of the financial market]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Series «Eco-nomic Sciences», 4, 88-95 [in Ukrainian].

Bezuhlyi, A. O., Bibyk, Yu. M., Bilani, S. V., Hariaha, L. O., Demchyshak, N. B., Zaiats, T. A. & Kozhushko, O. V., et al. (2021). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy [The current state and prospects for the development of the financial and credit system of Ukraine]. Poltava. PP «Astraia» [in Ukrainian].

Baranovskyi, O. I. (2017). Chynnyky, stsenarii ta metodolohiia doslidzhennia transformatsiinykh protsesiv u finansovomu sektori natsionalnoi ekonomiky [Factors, scenarios and research methodology of transformational processes in the financial sector of the national economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economy, 2, 230-238. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2017_2_35 [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-01-31